Alle financiële maatregelen voor ondernemers op een rij

Alle financiële maatregelen voor ondernemers op een rij

​1. Handelshuurlening

Bron: www.vlaio.be/nl/nieuws/online-toepassing-handelshuurlening-beschikbaar

Door de federale coronamaatregelen moe(s)ten heel wat ondernemingen hun zaak tijdelijk verplicht sluiten. Intussen lopen de kosten voor de huur van hun zaak verder op en er zijn weinig of geen inkomsten. Om deze ondernemers te ondersteunen, voorziet de Vlaamse Regering een handelshuurlening. De overeenkomst kan retroactief toegepast worden vanaf de maand april.

DE VOORWAARDEN

A. Voor wie?

Bedrijven met fysieke inrichting die moeten sluiten door coronamaatregelen.

B. Voor wat?

Liquiditeitsproblemen m.b.t. betaling handelshuur.

C. Wat houdt de maatregel in?

Concreet zal de Vlaamse overheid maximaal 2 huurperiodes voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur vrijwillig kwijtscheldt. Zo kan de verhuurder bijvoorbeeld de huur voor april en mei kwijtschelden en kan de huurder op die manier een lening aanvragen voor de maanden juni en juli. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat. De lening kan maximaal € 35.000 zijn. De terugbetaling van kapitaal en intrest begint pas na 6 maanden te lopen en moet 24 maanden na toekenning van de lening terugbetaald worden. Er is een rente van 2%.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

De online toepassing om de aanvraag te doen vind je via www.vlaio.be/handelshuurlening. Sinds begin juni kan je ook op deze webpagina alvast een modelovereenkomst voor de handelshuurlening vinden. De aanvraag moet voor 1 oktober 2020 ingediend worden. Na de aanvraag zullen de eerste leningsovereenkomsten aan de aanvragers voorgelegd worden ter ondertekening vanuit PMV. Vanaf 15 juli zal VLAIO voorzien in bemiddeling tussen huurder en verhuurder om tot een overeenkomst te komen.


2. Hinderpremie

Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen kunnen hun inkomensverlies compenseren. Afhankelijk van hun activiteit en sluiting wordt de inkomenscompensatie toegekend. De hinderpremie beperkt zich niet tot horecazaken.

Update 16/06/2020

De huidige regelgeving voorziet het aflopen van de corona hinderpremie op 12 juni. In maart kon niemand voorspellen dat de beperkende maatregelen zolang zouden duren. Daarom heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist dat er een verlenging komt van de looptijd van de corona hinderpremie voor wie verplicht gesloten moet blijven.

Dat betekent dat de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen doen op de dagpremie van € 160 per extra sluitingsdag. Ook marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie. De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

De eerste voorwaarde is dat je een onderneming moet zijn met een fysieke vestiging.

Gelet op het verruimd ondernemingsbegrip wordt onder onderneming verstaan ‘iedere natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft alsmede zijn verenigingen’.

De hinderpremie wordt beperkt tot één premie per bedrijf met een getroffen locatie. Voor eenzelfde vestiging met dezelfde activiteit (NACE-code in het KBO) kan slechts één premie worden toegekend ongeacht het aantal ondernemingsnummers.

Ook zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking indien zij omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betalen.

In de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel op voorwaarde dat er per uitbatings- of exploitatiezetel minstens één voltijdsequivalent RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is.

Ambulante handelaars (marktkramers) kunnen de premie aanvragen als ze hun goederen niet mogen verkopen op openbare markten in het Vlaams Gewest.

De tweede voorwaarde is dat je omwille van het Corona-virus verplicht bent jouw zaak te sluiten omwille van de maatregelen die getroffen worden. Dit kan gaan om een volledige sluiting, sluiting in het weekend of een aangepaste activiteit.

B. Welke compensatie?

Volledige sluiting

Indien je jouw onderneming volledig dient te sluiten kan je een eenmalige premie van 4.000 euro bekomen. Als je na 21 dagen jouw zaak nog steeds moet sluiten, kan je een vergoeding van 160 euro per dag bekomen.

Aanpassing van activiteiten

Bij aanpassing van activiteiten, zoals restaurants die overschakelen op afhaal of frituren die hun eetruimte moeten sluiten, blijft de hinderpremie mogelijk. Zij kunnen genieten van eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro.

C. Gevolgen

Je ontvangt de inkomenscompensatie na sluiting van jouw zaak.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

De hinderpremie moet ten laatste binnen de 30 kalenderdagen aangevraagd worden na de verplichte sluitingsperiode. VLAIO toetst de naleving van de voorwaarden en beslist of de premie wordt toegekend.

Het online platform zal vanaf 27 maart 2020 actief zijn, onderstaand reeds de weblink.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan/registratie-van


3. Aanvullende compensatiepremie

De beperkende maatregelen die opgelegd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werken voor veel ondernemingen nog steeds door, waardoor er langdurige impact op de omzet is. Zeker voor de sector van de evenementen is de impact nog steeds heel groot. Ook voor bedrijven en winkels die recent opnieuw gestart zijn, is het effect op de omzet op dit moment niet te onderschatten omdat ze capaciteitsbeperkingen moeten naleven.

DE VOORWAARDEN

A. Voor wie?

De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

B. Voorwaarden

De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

C. Wat houdt de maatregel in?

Er wordt in een aanvullende corona compensatiepremie van € 2000 voorzien.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

Deze corona ondersteuningspremie kan je nu nog niet aanvragen, dit zal waarschijnlijk in de 2de helft van juli mogelijk zijn.

Let op: deze ondersteuningspremie moet je uiterlijk op 15 augustus 2020 online aanvragen. Hou dus onze website in de gaten voor meer info.


4. Afbetalingsplan voor belastingen

Indien je als ondernemer hinder ondervindt door de huidige situatie en de verspreiding van het coronavirus kan je een afbetalingsplan aanvragen voor de verschillende belastingen. De aanvraag doe je bij de FOD Financiën.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

Alle ondernemingen ongeacht de activiteitensector die aantonen dat ze effectieve hinder ondervinden ten gevolge van het coronavirus.

Ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betalingsmoeilijkheden ondervinden -denk aan faillissementsprocedure, WCO of gerechtelijke reorganisatie- kunnen geen gebruik maken van deze steunmaatregel.

B. Welke belastingen?

Je kan het afbetalingsplan aanvragen voor:

• Bedrijfsvoorheffing

Voor de bedrijfsvoorheffing dien je de aanvraag in te dienen op het moment dat je moeilijkheden kent en indien je kan aantonen dat je financiële problemen ondervindt omwille van de coronacrisis. De fiscale administratie bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is.

• BTW

Voor de btw-regeling dien je de aanvraag in te dienen op het moment dat je moeilijkheden kent en indien je kan aantonen dat je financiële problemen ondervindt omwille van de coronacrisis. De fiscale administratie bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is.

Personenbelasting

Voor de personenbelasting is het mogelijk een gespreide belasting aan te vragen indien je kan aantonen dat je financiële problemen kent door de coronacrisis. De betaling kan opgesplitst worden over een periode van enkele maanden. De maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020.

Vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting is het mogelijk een gespreide belasting aan te vragen indien je kan aantonen dat je financiële problemen kent door de coronacrisis. De betaling kan opgesplitst worden over een periode van enkele maanden. De maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020.

• Werkgeversbijdragen

Voor werkgeversbijdragen kan je een uitstel van betaling aanvragen. De RSZ kan een betalingstermijn toekennen van maximaal 24 maanden op voorwaarde dat je een verzoek indient waarin je aantoont dat het coronavirus jouw bedrijf beïnvloedt. De forfaitaire vergoedingen, toeslagen en interesten voorlaattijdige betalingen zijn geheel of gedeeltelijk vrijstelbaar, op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude. Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken indien het afbetalingsplan niet wordt nageleefd. Indien je problemen ondervindt met het afbetalingsplan doe je er best aan de administratie hier tijdig van op de hoogte te brengen. Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken indien de begunstigde in een collectieve insolventieprocedure komt.

C. Gevolgen

Na de aanvraag van jouw afbetalingsplan verkrijg je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Daarnaast zullen boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij jouw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen jouw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Je dient één aanvraag te doen per schuld, dit geldt voor alle maatregelen.

Jouw Regionaal Invorderingscentrum is bevoegd voor de postcode van jouw woonplaats indien je een natuurlijke persoon bent of uw maatschappelijke zetel in geval van een rechtspersoon.

Je kan jouw Regionaal Invorderingscentrum via onderstaande link vinden: https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat

Via onderstaande link kan je alvast het aanvraagformulier vinden. De aanvraag dient uiterlijk tegen 30 juni 2020 te gebeuren. (Kopieer deze link in jouw internetbrowser en download het document)

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx


5. Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen als zij moeilijkheden ondervinden door de huidige situatie.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

(i) Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging

Natuurlijke personen die een activiteit uitvoeren als zelfstandige in hoofdberoep en hun meewerkende echtgenoten komen in aanmerking. Zij kunnen een schriftelijke aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

(ii) Vermindering van sociale bijdragen

Natuurlijke personen die een activiteit uitvoeren als zelfstandige in hoofdberoep en hun meewerkende echtgenoten komen in aanmerking op voorwaarde dat zij moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus. De vermindering wordt slechts toegestaan indien hun beroepsinkomens lager zijn dan de wettelijke drempels.

(iii) Vrijstelling van bijdragen

Indien sociale bijdragen niet betaald kunnen worden ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling worden aangevraagd. Deze wordt, afhankelijk van de situatie van de zelfstandige, geheel of gedeeltelijk toegekend.

B. Welke schulden?

De maatregel geldt enkel voor openstaande schulden met betrekking tot sociale bedragen. Voor de vermindering van de voorlopige bijdragen worden de volgende drempels in acht genomen.

Wettelijke drempels in hoofdberoep

Inkomensdrempels Kwartaalbijdrage

< € 13.993,78 € 739,05

< € 17.631,06 € 931,15

< € 22.213,74 € 1.173,18

< € 27.987,56 € 1.478,11

< € 39.580,39 € 2.090,36

< € 55975,11 € 2.956,22

Wettelijke drempels meewerkende partner

Inkomensdrempels Kwartaalbijdrage

< € 6.147,47 € 324,67

Vrijstelling van bijdragen:

De vrijstelling kan zowel gevraagd worden voor de voorlopige bijdragen als de bijdragesupplementen na regularisatie.

C. Gevolgen

De toegekende uitgestelde bijdrage van het eerste kwartaal moet voor 31 maart 2021 worden voldaan. De bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet voor 30 juni 2021 worden betaald. Verhogingen wegens laattijdige betalingen worden kwijtgescholden.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen bel of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ).

De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien met een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Er is geen typeformulier beschikbaar. De aanvraag moet wel tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • Naam, voornaam en woonplaats van de zelfstandige/meewerkende partner;
 • Naam, en zetel van zijn bedrijf;
 • Ondernemingsnummer.

6. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Dit overbruggingskrediet wordt gewaarborgd door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze bijkomende rechten werden op donderdag 19 maart 2020 gestemd in de Kamer.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht NIET aanvragen.

Algemene versoepeling

De zelfstandige die zijn activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen (maar minder dan een volledige maand) gedwongen moet onderbreken wegens overmacht (derde pijler) zal voortaan toch aanspraak kunnen maken op een financiële uitkering die varieert tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering. Dit geldt dus voor o.m. de ondernemingen die de deuren sluiten omdat er te weinig klanten zijn of uit voorzorg.

Voor zelfstandigen die getroffen zijn door de opgelegde federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus, gelden onderstaande (nog soepelere) maatregelen. Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting heb je recht op een volledige uitkering. Bijvoorbeeld restaurants die geen zaaldienst meer aanbieden of handelaars die tijdens het weekend dienen te sluiten.

 • De zelfstandige moet zijn onderneming verplicht sluiten (bijvoorbeeld horeca):
  • Deze zelfstandigen hebben automatisch recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.
  • Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dus ook handelszaken die enkel in het weekend moeten sluiten kunnen de volledige financiële uitkering genieten. Hetzelfde geldt voor het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten.
  • Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
 • Daarnaast gelden ook volgende versoepelingen:
  • De zelfstandige moet niet minstens 4 kwartalen in hoofdberoep zijn aangesloten. Starters komen dus in aanmerking.
  • De zelfstandige moet niet minstens 4 kwartaalbijdragen over de afgelopen 4 jaar effectief betaald hebben.
  • Het corona-overbruggingsrecht telt niet mee in de maximumduur van het algemene overbruggingsrecht en kan er dus ook bovenop worden toegekend.
  • Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist. Een verklaring op eer van de zelfstandige volstaat.
  • Een attest van de RVA is niet nodig.

B. Welke steun is voorzien?

Je werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast).

Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een uitkering aangepast aan het aantal dagen onderbreking:

Dagen onderbreking

Zonder gezinslast

Met gezinslast

7 tot 13

14 tot 20

21 tot 27

28 en meer

C. Gevolgen

Gedurende maximaal 4 kwartalen behoud je het recht op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Je bouwt echter wel geen pensioenrechten op gedurende de overbrugging.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je jouw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij jouw sociaal verzekeringsfonds.


7. KMO-groeisubsidie

Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.

DE VOORWAARDEN

A. Wie?

Je voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je bent een kmo volgens de Europese KMO-definitie;
 • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm;
 • Je bent actief in de privésector (maximaal 25% overheidsparticipatie);
 • Vestiging in het Vlaams Gewest;
 • Geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum.

B. Wat?

De groeiambitie wordt ondersteund door bijvoorbeeld een transformatie naar een nieuw product of een nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden dan wel een nieuw businessmodel te implementeren. Je bedrijf zal fundamenteel en strategisch geheroriënteerd moeten worden voor de uitdagingen van het coronavirus.

De subsidie heeft betrekking op de kennis die je moet verwerven of inkopen voor de realisatie van het traject. Dit kan zowel zoor een aanwerving van strategische medewerkers dan wel door het advies van externe consultants.

De strategische medewerker moet voor onbepaalde duur tewerk worden gesteld en moet een derde zijn ten opzichte van de onderneming. Het moet een nieuwe aanwerving zijn. Bij externe consultant wordt er verwacht dat dit advies verstrekt wordt over meerdere bedrijfsprocessen in een geschreven document dat de onderdelen analyseert en implementatieprobleem verstrekt.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO. Bij de aanvraag dient een ingevulde trajectbeschrijving te worden opgeladen. Indien je gebruik maakt van een externe consultant dient diens advies bijgevoegd te worden samen met het implementatieplan en de kostprijs van de prestaties van de consultant.

Bij de aanwerving van een strategische medewerker voeg je jouw vacature bij, samen met het organigram van jouw onderneming en de beoogde plaats van de medewerker. Daarna zal je worden uitgenodigd door een dossierbeheerder die persoonlijke toelichting zal vragen.

De beslissing over de aanvraag wordt je daarna per post bezorgd.


8. Schaderegeling

Voor ondernemingen in de reis- en evenementensector, alsook ondernemers die met bederfbare producten of seizoenswaren werken, zal een schadevergoeding worden uitgewerkt. Zodra wij hier meer informatie rond ontvangen, informeren wij je hierover.

Betreffende de reis- en evenementensector en land- en tuinbouwsector werden de afgelopen week reeds volgende maatregelen getroffen:

A. Reissector

Door de massale annuleringen, lopen de kosten bij de reissector enorm op. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor reizigers te garanderen, neemt de regering volgende maatregelen:

 • een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator, op voorwaarde dat de reisorganisator hem een voucher aflevert voor een gelijke geldelijke waarde die voor minstens één jaar geldig is, waarmee de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten kan aankopen;
 • een verplichting tot dekking van de vouchers die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt, door de insolventieverzekering. Tot nog toe vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector.

In normale omstandigheden (dus zonder coronacrisis) voorziet de wetgeving dat de consument bij pakketreizen de overeenkomst met de reisorganisator altijd kan opzeggen. Wanneer de consument daarbij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan inroepen, is hij geen schadevergoeding verschuldigd. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen. De reisorganisator kan eveneens een pakketreisovereenkomst opzeggen. Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, moet hij de reis integraal terugbetalen, maar hij is in die omstandigheden geen schadevergoeding verschuldigd.

B. Evenementensector

Door de coronacrisis moeten heel wat verenigingen, organisatoren... hun activiteiten verplicht afgelasten. Ook hier neemt de regering maatregelen:

 • het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen, wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd;
 • een afwijking van die regel, voor zover de consument kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen);
 • een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd, zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

In normale omstandigheden (dus zonder coronacrisis) zijn de regels als volgt: de overmachtsituatie bevrijdt de dienstverstrekker van het nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De klant, de andere contracterende partij, is om dezelfde reden bevrijd van zijn contractuele verplichtingen, meer bepaald de betaling. Concreet houdt dit in dat de klant de terugbetaling kan vragen van reeds betaalde sommen. De organisator kan een evenement verplaatsen naar een latere datum, maar de consument kan echter niet verplicht worden het evenement op een alternatieve datum te aanvaarden en heeft in dit geval het recht op de terugbetaling van zijn ticket.

C. Land- en tuinbouw

Ondertussen lopen land- en tuinbouwbedrijven ook schade op door de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo kunnen bepaalde producten niet tijdig geoogst worden, is er minder export, worden boerenmarkten opgeschort, is er minder hoevetoerisme en plattelandsklassen, moeten tuincentra sluiten, enz…

De Vlaamse Regering geeft dan ook principieel haar akkoord aan een maatregelenpakket om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers.

Het gaat voorlopig onder meer om volgende maatregelen:

 • Op het Europese niveau aandringen om de nodige steunmaatregelen die zich richten naar de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare producten. Ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen.
 • Voorzien in een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen.

9. Zelfstandigen in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep vraag je je terecht af of je beroep kan doen op de steunmaatregelen. Momenteel is hier nog veel onduidelijkheid over. Wij kunnen alvast het onderstaande meegeven.

A. Vermindering van sociale bijdragen

Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen. Deze bijdragen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Aangezien dit netto belastbaar inkomen pas twee jaar na de aangifte officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen. Omdat je nu al weet dat jouw inkomen lager zal liggen dan twee jaar geleden omwille van de coronacrisis kan je een aanvraag indien om de voorlopige bijdragen verminderen. De aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.

B. Uitstel van sociale bijdragen

Wie moeilijkheden heeft om de sociale bijdragen te betalen en voorlopige bijdragen betaalt die minsten gelijk zijn aan de minimumbedragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van € 13993,78 per jaar) kan tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie.

C. Vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020

Voorlopig is deze maatregel niet beschikbaar voor bijberoepers.

D. Overbruggingsrecht

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van € 13993,78 per jaar).

E. Hinderpremie

De hinderpremie is beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

F. Werknemer in hoofdberoep en tijdelijk werkloos

Tijdens de tijdelijke werkloosheid mag je wel je bijberoep blijven uitoefenen, als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je oefent je bijberoep al langer dan 3 maanden uit;
 • Je geeft dit (verplicht) aan;
 • Je mag je bijberoep niet uitoefenen tussen 7u en 18u.

Opgelet: neem contact op met de Hulpkas voor werklozen of jouw vakbond om te weten hoeveel je mag verdienen om je werkloosheidsuitkering niet te verliezen.


10. Tijdelijke werkloosheid

A. Door economische redenen

Ondernemingen die niet moeten sluiten maar wel een omzetdaling, productiedaling en daling van bestellingen of cliënteel kennen en hierdoor hun normale arbeidsregeling niet meer kunnen handhaven, kunnen tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken invoeren. Hiervoor dien je een elektronische aangifte in te dienen bij het werkloosheidsbureau van jouw vestiging.

Je neemt bij de economische oorzaken de term ‘CORONAVIRUS’ op. Indien de evoluties van de komende dagen een plotse daling van het werk inleiden, kan de directeur van het werkloosheidsbureau een afwijking toestaan op de indieningstermijn van 7 dagen.

Voor bedienden kan je deze tijdelijke werkloosheid inroepen indien een sectorale cao, ondernemings-cao of een goedgekeurd ondernemingsplan dit toelaat. Daarnaast moet er een daling zijn van minimaal 10% van de omzet, productie of bestellingen of een tijdelijke werkloosheidsgraad van minimaal 10%. Ook hier doe je een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van jouw zetel. In de aangifte vermeld je ‘SCHORSING BEDIENDEN’ bij economische redenen en ’CORONAVIRUS’ bij opmerkingen.

Indien je niet aan de voorafgaande voorwaarden voldoet, dien je een aanvraag in bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden door onvoorziene omstandigheden. Daarna kan je pas een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid indienen. Het is wel mogelijk om tijdens de erkenningsprocedure reeds een aanvraag in te dienen voor tijdelijke werkloosheid indien je kan aantonen dat je de erkenningsprocedure hebt opgestart of dat je de nodige voorbereidingen hiertoe getroffen hebt.

B. Door overmacht

De erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht gebeurt binnen drie à vier dagen. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aanvaardt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorlopig tot en met 3 april 2020. Je dient hiervoor een elektronische aanvraag in te dienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA. Bij de rubriek opmerkingen neem je op dat de werkloosheid te wijten is aan de volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting. In zulk geval dient er geen bijkomend dossier te worden ingediend om de overmacht te staven, aangezien deze maatregel door de overheid is opgelegd.

Indien je reeds een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische zaken had ingediend, kan je indien je getroffen wordt door een sluitingsmaatregel een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

C. Werknemers

De werknemer die tijdelijk werkloos is gesteld wegens economische oorzaken moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Verbonden door een arbeidsovereenkomst;
 • Waarvan de uitvoering tijdelijk -geheel of gedeeltelijk- geschorst is;
 • Omwille van economische oorzaken.

De werknemer ontvangt 65% van zijn loon met een maximum van 2.754,76 euro per maand. Dit bedrag wordt tot en met 30/06/2020 verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal twee euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.

D. Contact

Indien je nog nooit toepassing maakte van de regeling rond tijdelijke werkloosheid dien je je eerst als gebruiker te registreren. Je kan hiervoor contact opnemen met de dienst Eranova op het nummer

02 511 51 51 of deze gids raadplegen: https://csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf.


11. Overheidsopdrachten

Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.


12. Waarborgregeling

Bedrijven die omwille van de coronacrisis financiële moeilijkheden kennen, kunnen via de uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker een financiering voor hun werkkapitaal bekomen. De bestaande waarborgregeling houdt een dekking in van 75% van de financieringsovereenkomst door de Vlaamse Overheid voor ondernemingen die anders geen financiering kunnen afsluiten. De regeling wordt uitgebreid tot ondernemingen en zelfstandigen die bestaande niet-bancaire schulden kunnen laten waarborgen door een overbruggingskrediet tot 12 maanden in plaats van drie maanden. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarnaast is het onder de bestaande maatregel al mogelijk de kredieten te verlengen of uitstel van terugbetaling te vragen.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

Indien je gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neem je contact op met de bank of leasingmaatschappij. De bank of leasingmaatschappij maken een analyse of jouw financieringsaanvraag in aanmerking komt voor de waarborg. Deze zal in aanmerking komen indien je aantoont dat de aanvraag een gevolg is van de coronacrisis.

Deze regeling is van kracht tot eind 2020.

Uitbreiding: Staatswaarborgregeling bij nieuwe kredieten

Uitstel van betaling en garantieregeling

De banken en de overheid zijn zich heel erg bewust van de moeilijke situatie waarin zowel bedrijven als particulieren zich nu bevinden. Ze willen hen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen en financieel begeleiden. Op die manier krijgen ze alle kansen om deze turbulente periode zo goed mogelijk door te komen en snel een stabiele financiële situatie terug te vinden van zodra de coronacrisis ingedijkt is.

Samen met de minister van Financiën, en met de ondersteuning van de Nationale Bank van België, heeft de sector een overeenkomst voor levensvatbare bedrijven uitgewerkt, gebaseerd op twee pijlers:

 1. De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten.
 2. De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid.
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.

Dat betekent dat als we naar een redelijk klassieke economische crisis gaan, de financiële sector alle verliezen draagt. Wanneer we te maken krijgen met een zeer uitzonderlijke economische crisis, neemt de overheid een stuk van de kost op zich. Over de afgelopen tien jaar (inclusief tijdens de financiële crisis van 2008-2009) bedroeg het maximale verlies ongeveer 1%. De nieuwe garantieregeling die werd overeengekomen, houdt in dat de overheid tussenkomt in de kosten wanneer de economische crisis minstens drie keer zo zwaar is als de financiële crisis van 2008-2009.

De Nationale Bank van België zal samen met Febelfin een systeem van monitoring opzetten om de garantieregeling evenals de engagementen van de sector op te volgen.


13. Webwinkels en ondernemingen zonder fysieke locatie

Voorlopig beperkt de hinderpremie zich tot ondernemingen met een fysieke locatie die volledig dan wel in het weekend moeten sluiten. Webwinkels of andere ondernemingen zonder fysieke locatie kunnen geen aanspraak maken op deze regeling. Het valt af te wachten of deze regeling wordt uitgebreid naar ondernemingen zonder fysieke vestiging, bijvoorbeeld voor personal trainers die geen toegang meer hebben tot de vestiging waar zij hun activiteit gewoonlijk uitvoeren. In ieder geval staan andere steunmaatregelen wel open voor deze ondernemingen.


14. Lokale belastingen

Alle inningen van lokale belastingen worden één maand opgeschort. Check https://www.oostende.be voor een eventuele update van bijkomende steunmaatregelen.

Deze wordt verlengd tot eind mei. Voor juni is er nog geen nieuws, we houden u hiervan op de hoogte!


15. Omgevingsvergunningen: verlengingen beslissingstermijnen

Bron: www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning en www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Deze ingreep was nodig doordat burgers omwille van de genomen preventiemaatregelen zich niet meer vrij kunnen bewegen op straat waardoor openbare onderzoeken niet normaal kunnen verlopen. Als de Vlaamse Regering niet zou ingrijpen, is het gevaar reëel dat vergunningen waarvan het openbaar onderzoek liep tijdens de coronacrisis op losse (juridische) schroeven komen te staan.

Wat houdt de maatregel in?

Via een nooddecreet van 18 maart jl. werd de Vlaamse regering gemachtigd om via besluit de procedureregels voor de omgevingsvergunning tijdelijk te wijzigen totdat de coronacrisis voorbij is. Op 24 maart heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd waarmee een aantal termijnen voor het bekomen van een omgevingsvergunning worden verlengd. Concreet worden in bepaalde gevallen de termijnen verlengd met 30 tot 60 dagen afhankelijk van de situatie.

Als de crisis aanhoudt, kan de minister deze termijnen verlengen.

Op welk procedure heeft deze regeling betrekking?

 • alle in behandeling zijnde vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vóór 24 maart 2020 waarin nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen in laatste aanleg;
 • alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020.

Welke termijnverleningen worden voorzien?

Beslissingen in eerste aanleg:

 • Verlenging van de beslissingstermijn met 60 dagen bij de gewone procedure voor lopende en nieuwe dossiers
 • Verlenging van de beslissingstermijn met 30 dagen bij de vereenvoudigde procedure voor lopende en nieuwe dossiers

Beslissingen in laatste aanleg:

 • Verlenging van de beslissingstermijn met 60 dagen voor lopende en nieuwe dossiers

Beroepen:

 • Verlenging beroepstermijn met 30 dagen

De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot en met 24 april 2020. Nieuwe openbare onderzoeken kunnen pas vanaf 25 april 2020 opnieuw aanvang nemen.

Op 8 mei 2020 heeft de bevoegde minister beslist dat digitale informatievergaderingen, hoorzittingen en omgevingsvergunningscommissies gehouden kunnen worden voor alle dossiers, ingediend tot en met 17 juli 2020.