Alle financiële maatregelen voor ondernemers op een rij

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende financiële steun en/of premies voor ondernemers ten gevolge van de coronamaatregelen.

Update 2/03/2021
Bron: www.vlaio.be

Premies algemeen

Sectorale steunmaatregelen

Diverse steunmaatregelen

Vlaamse belastingmaatregelen versoepeld

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Steun voor internationalisering


Premies algemeen

Vlaams Beschermingsmechanisme

Update 15/04: De Vlaamse Regering heeft de definitieve modaliteiten beslist voor de vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme:

Vlaams Beschermingsmechanisme 5 voor de subsidiemaand februari 2021:

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting, in de maand februari 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van februari 2020.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen wordt verlengd tot en met 30 april.

Vlaams Beschermingsmechanisme 6 voor de subsidiemaand maart 2021:

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand maart 2021.
 • Steun? 10% van de omzet van maart 2019.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen zal lopen vanaf 16 april tot en met 15 mei 2021.

Vlaams Beschermingsmechanisme 7 voor de subsidiemaand april 2021

 • Voor wie? Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen getroffen door verplichte sluiting in de maand april 2021.
 • Steun? 15% van de omzet van april 2019.
 • Deadline? De indieningsperiode van de aanvragen zal vervroegd opengesteld worden en lopen vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021.

Meer info over Vlaams Beschermingsmechanisme 5.

Overbruggingsrecht

Op 26 februari werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het overbruggingsrecht aanpast:

 1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit kan worden aangevraagd door de zelfstandigen uit verplicht gesloten sectoren ingevolge corona. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt.
 2. Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' wordt eveneens verlengd tot en met 30 juni 2021. Wie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan deze uitkering aanvragen ongeacht de sector waarin je actief bent.
 3. Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Dit wordt ook verlengd tot en met 30 juni 2021.
 4. De in werking treding van het 'Crisis-overbruggingsrecht pijler 1' wordt uitgesteld tot 1 juli 2021.

Alle informatie omtrent het Overbruggingsrecht, wie in aanmerking komt, de voorwaarden, de omvang van de steun,... kan je hier vinden.


Sectorale steunmaatregelen

Creatieve en culturele sector

Voor ondernemers actief in de culturele en creatieve sector werden een aantal specifieke steunmaatregelen gelanceerd om de coronacrisis te overbruggen. Naast de meer algemene maatregelen zoals het Vlaams beschermingsmechanisme 4 (steunperiode 1/1 t.e.m. 31/1/2021), het Overbruggingsrecht, Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) en Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten (coronacrisis) werden er voor deze sector ook verschillende specifieke maatregelen gecreëerd en andere maatregelen versoepeld.

Een overzicht van de meer specifieke steunmaatregelen waarop deze sector een beroep kan doen, vind je hier.

Garantiefonds audiovisuele sector

De Vlaamse Regering keurde op 5 februari 2021 een garantiefonds van € 10 miljoen goed om de heropstart van de Vlaamse audiovisuele productiesector te ondersteunen. Doel van het garantiefonds is het dekken van bepaalde coronagerelateerde risico’s vanaf 4 weken voor de start van een opname of tijdens een opnameperiode.

Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds. Sinds 9 februari kan je producties bij het VAF registreren, zodat ze door het garantiefonds gedekt kunnen worden.

Meer informatie op de website van VAF > Garantiefonds.

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 maart 2021, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen.

Meer informatie kan je raadplegen in dit nieuwsbericht van de RVA.

Flanders Screen

Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra dat ministerieel besluit wordt opgeheven. Zie nieuwsbericht Versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Evenementsector

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Organisatoren kunnen een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum €1.800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

Er wordt binnenkort een derde oproep gelanceerd. Deze derde oproep richt zich naar evenementen in de maand juni 2021 (aanvragen in te dienen voor 6 april 2021 12.00 uur) en naar evenementen vanaf de periode van juli 2021 (aanvragen in te dienen voor 3 mei 2021 12.00 uur).

Meer info over deze nieuwe oproep met aangepaste voorwaarden vind je hier.

Horeca- en handelszaken

De horecasector wordt zwaar getroffen door de tweede coronagolf. Daarom worden de belangrijkste ondersteuningsmaatregelen voor deze sector hier opgelijst.

Dit gaat om o.a. het Vlaams Beschermingsmechanisme 4, het Overbruggingsrecht, Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, Handelshuurlening, Coronalening, Globalisatiemechanisme, ...

Land- en tuinbouwsector

Ter ondersteuning van de land- en tuinbouwsector werden er ingevolge de coronacrisis verschillende maatregelen uitgewerkt door de Vlaamse Regering.

Voor een volledig overzicht kan je best de website van het Departement Landbouw & Visserij raadplegen 'Corona: maatregelen en veelgestelde vragen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij.

VLIF-waarborgregeling slechte conjunctuur

Land- en tuinbouwbedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de huidige slechte conjunctuur kunnen voor een krediet voor werkingsmiddelen en herfinanciering in het kader van deze uitzonderlijke gebeurtenissen rekenen op een tijdelijke waarborg via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Deze maatregel werd via het Ministerieel Besluit van 15 december tijdelijk geactiveerd.

Tot en met 30 september 2021 kunnen land- of tuinbouwers een steunaanvraag indienen.

Meer info vind je hier.

Sociale Economie

De overheid creëerde voor de sociale economiebedrijven verschillende specifieke maatregelen om de coronacrisis te overbruggen. Daarnaast werden bestaande maatregelen versoepeld.

Voor meer info omtrent de steun aan de sociale economie, klik hier.

Herstelkrediet corona voor de sociale economie

Tijdens de coronacrisis werden ook de maatwerkbedrijven en ondernemingen met een sociale doelstelling hard getroffen. De vraag naar producten en diensten werd (tijdelijk) stopgezet of verminderde aanzienlijk waardoor de productie of dienstverlening de voorbije maanden niet op volle toeren kon draaien. Ondernemingen met een sociale doelstelling kunnen via de erkende sociale financiers Trividend en Hefboom dankzij het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) op verschillende manieren geld lenen. Dat kan onder andere via kredieten voor specifieke dossiers en microkredieten. Om ondernemingen extra financiële ademruimte te geven, wordt het nu ook mogelijk een gunstig Herstelkrediet Corona aan te vragen voor corona-gerelateerde dossiers.

Toerisme

Naast de meer algemene maatregelen zoals het Vlaams beschermingsmechanisme 4 (steunperiode 1/1 t.e.m. 31/1/2021), het Corona-overbruggingsrecht, de Garantieregeling en betalingsuitstel ondernemingskredieten (coronacrisis) en de coronalening werden er voor de toeristische sector ook verschillende specifieke steunmaatregelen en initiatieven gelanceerd op Vlaams en lokaal niveau.

Voor een overzicht van de meer specifieke steunmaatregelen waarop deze sector een beroep kan doen, klik hier.

Steun heropstart toerisme 2021

Na een rampzalig jaar zal het toerisme in Vlaanderen in 2021 voorzichtig kunnen heropstarten. Om de sector hierin te ondersteunen wordt via Toerisme Vlaanderen in 2021 een nieuwe steunmaatregel gelanceerd: de levenslijn van € 30 miljoen. Via deze steunmaatregel zullen toeristische ondernemers aanvragen kunnen indienen tot € 200.000, die de Vlaamse overheid zal voorschieten.

Reguliere ondernemingen moeten 75% van het bedrag terugbetalen. Ze krijgen daarvoor vijf jaar de tijd. Ook ondernemers die sinds de eerste lockdown zelf al investeringen deden, kunnen een steunaanvraag indienen.

De evaluatie van de dossiers zal gebeuren door Toerisme Vlaanderen en Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Ook het sociaal toerisme in Vlaanderen kreeg het de afgelopen maanden zwaar te verduren. Voor ondernemingen die actief zijn in het sociaal toerisme en het jeugdtoerisme wordt daarom een nog aantrekkelijkere regeling voorzien. Zij dienen slechts 60% van de voorfinanciering door Vlaanderen terug te betalen.

Provincies of steden die voor toeristische ondernemers iets extra willen doen, kunnen aansluiten bij het initiatief zodat hun toeristische sector op nog meer steun kan rekenen.

Deze maatregel kan je aanvragen vanaf 1 maart tot en met 31 maart 2021. Meer informatie op toerismevlaanderen.be/heropstart.

Andere initiatieven

Er wordt door Toerisme Vlaanderen ook ondersteuning geboden aan initiatieven van partners (zoals HorecaComeback (afgelopen), Staycation Squad, enz) of er worden zelf initiatieven opgezet (Hoorspel Ronde van Vlaanderen; enz..). Daarnaast wordt er via #toerismehelpt promotie gemaakt voor inspirerende initiatieven van de private sector.

Meer informatie kan je raadplegen op www.toerismevlaanderen.be/corona.


Diverse steunmaatregelen

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van deze tijdelijke maatregelen.

Winwinlening en vriendenaandeel

Winwinlening werd versterkt

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, werd deze lening versoepeld. Deze uitbreiding is van toepassing sinds 2 oktober 2020. Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Winwinlening.

Vriendenaandeel

Met het Vriendenaandeel moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), gevestigd in het Vlaamse Gewest. De particuliere investeerder (vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot € 300.000 extra kapitaal ophalen. Deze maatregel is operationeel sinds 11 februari 2021. Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Vriendenaandeel.

Overheidsleningen (werkkapitaal, handelshuur) uitgebreid

Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven, voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 april 2021. Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank: Coronalening-achtergestelde-leningen-op-drie-jaar.

Handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ook de evenementensector kan hier gebruik van maken. Je kan deze lening aanvragen tot 1 juli 2021. Vanaf 4 januari gelden er nieuwe voorwaarden zie website Handelshuurlening.

Heropstarlening voor ondernemingen vanaf 15 mei

Vanaf 15 mei kan je bij VLAIO een herstartlening of heropstartlening aanvragen. Via de heropstartlening kunnen kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De herstartlening is een lening van minimum € 10.000 met een rentevoet van 1% en een looptijd van 2 of 3 jaar. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand. Meer informatie kan je alvast raadplegen op de website Heropstartlening. Dit is nog niet operationeel.

Overheidswaarborgen uitgebreid

COVID-19 waarborg (Gigarant)

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot 15 april 2021, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank (rubriek COVID-19 van Gigarant).

Globalisatiemechanisme

De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren.

Er komt een subsidie voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen. De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, met aftrek van de al ontvangen premies (corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de corona ondersteuningspremie en de subsidie in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme).
Deze premie voor de zeer zwaar getroffen sectoren werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. Het is nu nog wachten op de goedkeuring door de Europese Commissie. Meer informatie kan je ondertussen raadplegen op de website van VLAIO Globalisatiemechanisme. De steunaanvraag kan nog niet ingediend worden.

Advies en opleidingssteun uitgebreid

Kmo-portefeuille

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Ook voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk, kan je een beroep doen op deze subsidie. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Ook in het kader van de coronacrisis is het immers voor werkgevers van belang het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Meer informatie over de kmo-portefeuille.

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Naar aanleiding van de coronacrisis werd deze subsidie tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Daarnaast kunnen de werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode.

Telewerken is voor veel bedrijven en organisaties de oplossing om werknemers veilig aan de slag te houden tijdens deze coronacrisis. In de toekomst moet telewerken een blijver worden. Daarom werd beslist door de Vlaamse Regering om de werkbaarheidscheques nu ook in te zetten voor het uitwerken van je telewerkpolicy. Meer informatie vind je op de website www.werkbaarwerk.be/telewerken.

Gratis opleidingen bij VDAB en haar partners

Veel zelfstandigen hebben door de coronacrisis te kampen met financiële problemen waardoor velen van hen op zoek gaan naar een andere zelfstandige activiteit of een andere job. Het volgen van verschillende opleidingen kan hen helpen om die stap te zetten en om gemotiveerd en geïnformeerd te blijven. Daarom worden de opleidingen bij VDAB en haar partners gratis ter beschikking gesteld:

Maak je gebruik van het crisis-overbruggingsrecht of heb je een faillissementsprocedure lopen? Dan kan je gratis een VDAB-opleiding volgen in een opleidingscentrum. VDAB betaalt je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug.

Maak je gebruik van het klassiek overbruggingsrecht of kan je bewijzen dat je geen inkomen meer hebt uit je zelfstandige activiteit? Dan betaalt de VDAB je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug, je verplaatsingskosten en de kosten voor kinderopvang.

Meer informatie op de website van VDAB Blijf in beweging, blijf ondernemen!


Vlaamse belastingmaatregelen versoepeld

Tijdens de huidige tweede coronagolf verleent de Vlaamse Belastingdienst de volgende ondersteuningsmaatregelen:

 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting: Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden, kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot 30 april 2021. Het is niet nodig om deze termijnverlenging aan te vragen. Voorbeelden kan je terugvinden op deze pagina Erfbelasting en registratiebelasting.
 • Betalingsuitstel tot 30 april 2021 voor onroerende voorheffing 2020: Alle aan rechtspersonen verzonden aanslagbiljetten onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2020 mogen uitzonderlijk betaald worden tegen uiterlijk 30 april 2021, ondanks de gewone betaaltermijn die op de aanslagbiljetten vermeld staat. Er zullen geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden, voor zover er uiterlijk op 30 april 2021 wordt betaald. Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan vragen.
 • Belasting op automatische ontspanningstoestellen: horecazaken, speelhallen, kermissen zijn momenteel gesloten of opgeschort. In afwachting van een heropening moet er geen online aangifte worden ingediend voor de opstelling van automatische ontspanningstoestellen.

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd tijdens de crisis beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 • Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Vanwege de crisis werden volgende termijnen met 3 maanden verlengd tot 30 juni 2020: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject. Van 1 januari tot 31 maart 2021 geldt er echter terug een verlenging voor de tweede termijn: wie start in een sector die verplicht gesloten is door de coronamaatregelen krijgt 3 maanden extra om op te starten na het doorlopen van het prestarterstraject (dus 9 maanden).
 • Arbeidskaart voor economische migranten: Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. Deze tijdelijke verlenging van de toelating tot arbeid kan hernieuwd worden zolang men omwille van overmacht België niet kan verlaten. Een specifieke einddatum is hier momenteel nog niet voorzien.
 • De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie. Deze maatregel is ook in 2021 geldig.
 • Start- en stagebonus: Om ondernemingen te stimuleren om werkplekken tijdens deze moeilijke periode ter beschikking te stellen aan jongeren, heeft de Vlaamse Regering beslist om een aanvullende stagebonus toe te kennen van € 1000 bovenop de bestaande stagebonus. Bovendien kan deze eenmalig aanvullende stagebonus ook aangevraagd worden voor jongeren ouder dan 18 jaar. Elke onderneming die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbiedt voor minstens 3 maanden kan van deze extra-steun genieten. Deze maatregel is nog niet operationeel.
 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen van 25 tot 56 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis. Deze versoepeling was geldig tot eind december 2020.

Steun voor internationalisering

Steun Flanders Investment & Trade (FIT)

De Vlaamse Regering besliste om het Corona Exit-plan van Flanders Investment & Trade (FIT) en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen in 2020. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. Ook in 2021 zullen er nieuwe oproepen worden gelanceerd. We houden je op de hoogte.

Meer info kan je hier terugvinden.