Alle financiële maatregelen voor ondernemers op een rij

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende financiële steun en/of premies voor ondernemers ten gevolge van de coronamaatregelen.

Overzicht

 1. Handelshuurlening
 2. Hinderpremie / Sluitingspremie
 3. Aanvullende compensatiepremie
 4. Afbetalingsplan voor belastingen
 5. Vlaams Beschermingsmechanisme
 6. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 7. KMO-groeisubsidie
 8. Schaderegeling voor de reissector
 9. Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen
 10. Steunfonds voor aardappeltelers
 11. Steunfonds voor siertelers
 12. Zelfstandigen in bijberoep
 13. Tijdelijke werkloosheid
 14. Overheidsopdrachten
 15. Waarborgregeling
 16. Omgevingsvergunningen: verlengingen beslissingstermijnen

​1. Handelshuurlening

Door de federale coronamaatregelen moe(s)ten heel wat ondernemingen hun zaak tijdelijk verplicht sluiten. Intussen lopen de kosten voor de huur van hun zaak verder op en er zijn weinig of geen inkomsten. Om deze ondernemers te ondersteunen, voorziet de Vlaamse Regering een handelshuurlening. De overeenkomst kan retroactief toegepast worden vanaf de maand april.

Voor wie?

Bedrijven met fysieke inrichting die moeten sluiten door coronamaatregelen.

De handelshuurlening is bedoeld voor ondernemingen die verplicht werden de fysieke locatie die zij huren, volledig of gedeeltelijk te sluiten. Het gehuurde pand moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

Voor wat?

Liquiditeitsproblemen m.b.t. betaling handelshuur.

Wat houdt de maatregel in?

Concreet zal de Vlaamse overheid maximaal 2 huurperiodes voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur vrijwillig kwijtscheldt. Zo kan de verhuurder bijvoorbeeld de huur voor april en mei kwijtschelden en kan de huurder op die manier een lening aanvragen voor de maanden juni en juli. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat. De lening kan maximaal € 35.000 zijn. De terugbetaling van kapitaal en intrest begint pas na 6 maanden te lopen en moet 24 maanden na toekenning van de lening terugbetaald worden. Er is een rente van 2%.

Aanvraag indienen voor 1 oktober 2020:

De online toepassing om de aanvraag te doen vind je via www.vlaio.be/handelshuurlening. Sinds begin juni kan je ook op deze webpagina alvast een modelovereenkomst voor de handelshuurlening vinden. De aanvraag moet voor 1 oktober 2020 ingediend worden. Na de aanvraag zullen de eerste leningsovereenkomsten aan de aanvragers voorgelegd worden ter ondertekening vanuit PMV.

VLAIO voorziet in een bemiddeling tussen huurder en verhuurder om tot een overeenkomst te komen.
Bemiddeling nodig om in gesprek te gaan met je verhuurder? Vraag dit hier aan.


2. Hinderpremie / Sluitingspremie

Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen kunnen hun inkomensverlies compenseren. Afhankelijk van hun activiteit en sluiting wordt de inkomenscompensatie toegekend.

Ondernemingen die nog verplicht volledig gesloten zijn vanaf 8 juni 2020 ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni, hebben nog steeds recht op de dagpremie. (In de praktijk gaat het nu enkel om de dancings en discotheken).

De deadline om zich te registreren verliep op 30 juni.

Bijkomende sluitingsdagen kunnen, mits eerdere registratie, nog worden aangevraagd via het online aanvraagformulier.


3. Aanvullende compensatiepremie

Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen, zelfs na de versoepelingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Voor wie?

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:

 • ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
 • ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Voorwaarden

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de doorstartperiode. Dit is de periode waarin de onderneming doorstart na de versoepeling van de coronamaatregelen. De referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019.

Concreet betreft het volgende heropeningsdata:

18 april 2020 Doe-het-zelfzaken en tuincentra
20 april 2020 Dierenpensions/-hotels
4 mei 2020 Stoffenwinkels
11 mei 2020 Detailhandel
18 mei 2020 Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, ...)
Sportaccomodaties
Musea

Dierentuinen, ...

8 juni 2020 Horeca en toerisme
1 juli 2020 Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s
Casino’s en speelautomatenhallen
Pretparken en binnenspeeltuinen
Bioscopen
Publiek toegankelijke zwembaden
Feestzalen
Ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

Wat houdt de maatregel in?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld: er wordt in een aanvullende corona compensatiepremie van € 2000 voorzien.

Zelfstandigen in bijberoep: ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van € 1.000 bij een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode.

Aanvragen voor 31 augustus 2020:

Hier aanvragen!


4. Afbetalingsplan voor belastingen

Indien je als ondernemer hinder ondervindt door de huidige situatie en de verspreiding van het coronavirus kan je een afbetalingsplan aanvragen voor de verschillende belastingen. De aanvraag doe je bij de FOD Financiën.

Voor wie?

Alle ondernemingen ongeacht de activiteitensector die aantonen dat ze effectieve hinder ondervinden ten gevolge van het coronavirus.

Ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betalingsmoeilijkheden ondervinden -denk aan faillissementsprocedure, WCO of gerechtelijke reorganisatie- kunnen geen gebruik maken van deze steunmaatregel.

Welke belastingen?

Je kan het afbetalingsplan aanvragen voor:

• Bedrijfsvoorheffing

Voor de bedrijfsvoorheffing dien je de aanvraag in te dienen op het moment dat je moeilijkheden kent en indien je kan aantonen dat je financiële problemen ondervindt omwille van de coronacrisis. De fiscale administratie bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is.

• BTW

Voor de btw-regeling dien je de aanvraag in te dienen op het moment dat je moeilijkheden kent en indien je kan aantonen dat je financiële problemen ondervindt omwille van de coronacrisis. De fiscale administratie bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is.

• Personenbelasting

Voor de personenbelasting is het mogelijk een gespreide belasting aan te vragen indien je kan aantonen dat je financiële problemen kent door de coronacrisis. De betaling kan opgesplitst worden over een periode van enkele maanden. De maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020.

• Vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting is het mogelijk een gespreide belasting aan te vragen indien je kan aantonen dat je financiële problemen kent door de coronacrisis. De betaling kan opgesplitst worden over een periode van enkele maanden. De maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020.

• Werkgeversbijdragen

Voor werkgeversbijdragen kan je een uitstel van betaling aanvragen. De RSZ kan een betalingstermijn toekennen van maximaal 24 maanden op voorwaarde dat je een verzoek indient waarin je aantoont dat het coronavirus jouw bedrijf beïnvloedt. De forfaitaire vergoedingen, toeslagen en interesten voorlaattijdige betalingen zijn geheel of gedeeltelijk vrijstelbaar, op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude. Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken indien het afbetalingsplan niet wordt nageleefd. Indien je problemen ondervindt met het afbetalingsplan doe je er best aan de administratie hier tijdig van op de hoogte te brengen. Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken indien de begunstigde in een collectieve insolventieprocedure komt.

Gevolgen?

Na de aanvraag van jouw afbetalingsplan verkrijg je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Daarnaast zullen boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.

Hoe aanvragen?

Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij jouw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen jouw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen. Je dient één aanvraag te doen per schuld, dit geldt voor alle maatregelen.

Jouw Regionaal Invorderingscentrum is bevoegd voor de postcode van jouw woonplaats indien je een natuurlijke persoon bent of uw maatschappelijke zetel in geval van een rechtspersoon.

Je kan jouw Regionaal Invorderingscentrum via onderstaande link vinden: https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat

Via onderstaande link kan je alvast het aanvraagformulier vinden.

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx (Kopieer deze link in jouw internetbrowser en download het document)

Klik hier voor alle info!


5. Vlaams Beschermingsmechanisme

Als de verstrengde coronamaatregelen (zie beslissing Veiligheidsraad van 27 juli 2020) tot een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overleven.

Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie & de corona ondersteuningspremie.

Voor wie?

Bedrijven in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen .

Voorwaarden:

Omzetdaling van minstens 60% tijdens augustus en september 2020 t.o.v. de referentieperiode in 2019.

Bedrag:

7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (1/2 voor zelfstandigen in bijberoep).

Aanvragen tot 15 november 2020:

De online-aanvraag zal mogelijk zijn vanaf oktober.

Klik hier voor meer info!


6. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbroken hebben ingevolge van de coronacrisis hebben recht op een financiële uitkering.

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep. Je kan in volgende situaties een beroep doen op het corona-overbruggingsrecht:

 • Verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid: wie zijn activiteit verplicht moet onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid, heeft recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Voorbeelden: het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt in aanmerking. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
 • Geen opgelegde sluiting door de overheid: wie zijn activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt naar aanleiding van het coronavirus kan ook een beroep doen op deze uitkering. Het gaat hier om de zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaren door het coronavirus. Voorbeelden: zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken wegens werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.

Voor wat?

Onderbreking activiteit ten gevolge van het coronavirus.

Welke steun is voorzien?

De maandelijkse uitkering verschilt in functie van de gezinslast (zonder gezinslast en met gezinslast). Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet een gezinslast heeft.

met gezinslast

zonder gezinslast

Volledige uitkering

€ 1.614,10 € 1.291,69

Gedeeltelijke uitkering

€ 807,05 € 645,85

Hoe aanvragen?

Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je jouw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Er zijn 2 aanvraagformulieren beschikbaar:

 • Inlichtingenformulier overbruggingsrecht – gedwongen onderbreking naar aanleiding van coronavirus;
 • Inlichtingenformulier gedeeltelijk overbruggingsrecht – gedwongen onderbreking naar aanleiding van coronavirus.

Dit formulier moet je ingevuld opsturen naar je sociaal verzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

Er moet niet worden nagegaan of de zelfstandige het recht opent op werkloosheidsuitkeringen. Er moet dus geen attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden opgevraagd.

Uitbetaling:

In geval van toekenning, zal het overbruggingsrecht voor de afgelopen maand uitgekeerd worden in het begin van de volgende maand.

Klik hier voor meer info!


7. KMO-groeisubsidie

Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.

Voor wie?

Je voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je bent een kmo volgens de Europese KMO-definitie;
 • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm;
 • Je bent actief in de privésector (maximaal 25% overheidsparticipatie);
 • Vestiging in het Vlaams Gewest;
 • Geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum.

Wat?

De groeiambitie wordt ondersteund door bijvoorbeeld een transformatie naar een nieuw product of een nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden dan wel een nieuw businessmodel te implementeren. Je bedrijf zal fundamenteel en strategisch geheroriënteerd moeten worden voor de uitdagingen van het coronavirus.

De subsidie heeft betrekking op de kennis die je moet verwerven of inkopen voor de realisatie van het traject. Dit kan zowel zoor een aanwerving van strategische medewerkers dan wel door het advies van externe consultants.

De strategische medewerker moet voor onbepaalde duur tewerk worden gesteld en moet een derde zijn ten opzichte van de onderneming. Het moet een nieuwe aanwerving zijn. Bij externe consultant wordt er verwacht dat dit advies verstrekt wordt over meerdere bedrijfsprocessen in een geschreven document dat de onderdelen analyseert en implementatieprobleem verstrekt.

Bedrag:

Max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO. Bij de aanvraag dient een ingevulde trajectbeschrijving te worden opgeladen. Indien je gebruik maakt van een externe consultant dient diens advies bijgevoegd te worden samen met het implementatieplan en de kostprijs van de prestaties van de consultant.

Bij de aanwerving van een strategische medewerker voeg je jouw vacature bij, samen met het organigram van jouw onderneming en de beoogde plaats van de medewerker. Daarna zal je worden uitgenodigd door een dossierbeheerder die persoonlijke toelichting zal vragen.

De beslissing over de aanvraag wordt je daarna per post bezorgd.

Vraag hier aan!


8. Schaderegeling voor de reissector

Door de massale annuleringen, lopen de kosten bij de reissector enorm op. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor reizigers te garanderen, neemt de regering volgende maatregelen:

 • een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator, op voorwaarde dat de reisorganisator hem een voucher aflevert voor een gelijke geldelijke waarde die voor minstens één jaar geldig is, waarmee de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten kan aankopen;
 • een verplichting tot dekking van de vouchers die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt, door de insolventieverzekering. Tot nog toe vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector.

In normale omstandigheden (dus zonder coronacrisis) voorziet de wetgeving dat de consument bij pakketreizen de overeenkomst met de reisorganisator altijd kan opzeggen. Wanneer de consument daarbij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan inroepen, is hij geen schadevergoeding verschuldigd. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen. De reisorganisator kan eveneens een pakketreisovereenkomst opzeggen. Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, moet hij de reis integraal terugbetalen, maar hij is in die omstandigheden geen schadevergoeding verschuldigd.


9. Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen

De coronacrisis zorgt voor grote onzekerheid bij de evenementensector. De Vlaamse overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren, dat werkkapitaal creëert om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf najaar 2020.

Wat?

Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen - minimaal € 25.000 euro en maximaal € 800.000.

Opgelet: De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event niet mag doorgaan omwille van een beslissing van de nationale veiligheidsraad, of de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19. Dan kan de steunaanvrager de steun definitief krijgen, beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden.

Voor wie?

De steunaanvrager is een onderneming met een van de volgende rechtsvormen:

 • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitvoert
 • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
 • een vereniging zonder winstoogmerk
 • een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan de rechtsvormen hierboven

De onderneming heeft bovendien een operationele exploitatiezetel in België indien het evenement plaats vindt in het Vlaams Gewest, of een operationele exploitatiezetel in Vlaanderen indien het evenement plaats vindt in het Brussels Gewest.

Een belangrijke voorwaarde is dat de onderneming geen onderneming in moeilijkheden was op 31 december 2019.

Voorwaarden voor het evenement:

Evenementen of een samenhangende reeks van evenementen die

 • plaats vinden in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest
 • bijdragen tot de heropstart van de volledige Vlaamse evenementensector via het actief creëren van omzet, toegevoegde waarde en directe en indirecte tewerkstelling
  • bij de steunaanvrager zelf
  • én bij onderaannemers die aan het evenement meewerken
 • een rendabel business plan kunnen voorleggen
  • rekening houdende met eventuele projectsubsidies voor de realisatie van het evenement
  • en rekening houdende met de op het ogenblik van de aanvraag gekende richtlijnen van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid voor de organisatie van evenementen
 • over voldoende financiering beschikken om georganiseerd te worden, inclusief de gevraagde steun
 • de richtlijnen kunnen naleven van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid. De steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag de groene score van de CERM-scan toe, en, afhankelijk van de aantallen, een uitzondering hierop op basis van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

De dag waarop het evenement doorgaat, of de eerste dag van een samenhangende reeks van evenementen, valt na de datum van de indiening van de steunaanvraag.

Hoe aanvragen?

Er komt een eerste oproep in september voor events tot 31/12/2020. De uiterste indieningsdatum van deze oproep zal begin oktober 2020 liggen.

Een tweede oproep voor events die in 2021 plaatsvinden zal georganiseerd worden met een uiterste indieningsdatum begin november 2020.

Klik hier voor meer info!


10. Steunfonds voor aardappeltelers

De Vlaamse regering keurde op 10 juli de steunmaatregelen voor aardappeltelers en siertelers goed, om de schade geleden naar aanleiding van de COVID-19-pandemie deels te vergoeden. Voor de aardappeltelers komt er een tegemoetkoming van 10 miljoen euro, voor de sierteeltbedrijven gaat het om 25 miljoen euro. Ondertussen zijn ook de voorwaarden en uiterste indieningsdata voor de aanvragen bekend.

Voor wie?

Van toepassing op aardappeltelers met bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar.

Aanvragen uiterlijk op 28 augustus 2020:

Via dit aanvraagformulier.


11. Steunfonds voor siertelers

De Vlaamse regering keurde op 10 juli de steunmaatregelen voor aardappeltelers en siertelers goed, om de schade geleden naar aanleiding van de COVID-19-pandemie deels te vergoeden. Voor de aardappeltelers komt er een tegemoetkoming van 10 miljoen euro, voor de sierteeltbedrijven gaat het om 25 miljoen euro. Ondertussen zijn ook de voorwaarden en uiterste indieningsdata voor de aanvragen bekend.

Voor wie?

Van toepassing op professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen en die in de periode van 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% (categorie A) of minimaal 50% (categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Aan te vragen uiterlijk op 11 september 2020:

Via volgend aanvraagformulier.


12. Zelfstandigen in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep vraag je je terecht af of je beroep kan doen op de steunmaatregelen. Momenteel is hier nog veel onduidelijkheid over. Wij kunnen alvast het onderstaande meegeven.

Vermindering van sociale bijdragen

Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen. Deze bijdragen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Aangezien dit netto belastbaar inkomen pas twee jaar na de aangifte officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen. Omdat je nu al weet dat jouw inkomen lager zal liggen dan twee jaar geleden omwille van de coronacrisis kan je een aanvraag indien om de voorlopige bijdragen verminderen. De aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.

Uitstel van sociale bijdragen

Wie moeilijkheden heeft om de sociale bijdragen te betalen en voorlopige bijdragen betaalt die minsten gelijk zijn aan de minimumbedragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van € 13993,78 per jaar) kan tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie.

Vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020

Voorlopig is deze maatregel niet beschikbaar voor bijberoepers.

Overbruggingsrecht

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van € 13993,78 per jaar).

Hinderpremie

De hinderpremie is beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Werknemer in hoofdberoep en tijdelijk werkloos

Tijdens de tijdelijke werkloosheid mag je wel je bijberoep blijven uitoefenen, als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je oefent je bijberoep al langer dan 3 maanden uit;
 • Je geeft dit (verplicht) aan;
 • Je mag je bijberoep niet uitoefenen tussen 7u en 18u.

Opgelet: neem contact op met de Hulpkas voor werklozen of jouw vakbond om te weten hoeveel je mag verdienen om je werkloosheidsuitkering niet te verliezen.


13. Tijdelijke werkloosheid

Door economische redenen:

Ondernemingen die niet moeten sluiten maar wel een omzetdaling, productiedaling en daling van bestellingen of cliënteel kennen en hierdoor hun normale arbeidsregeling niet meer kunnen handhaven, kunnen tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken invoeren. Hiervoor dien je een elektronische aangifte in te dienen bij het werkloosheidsbureau van jouw vestiging.

Je neemt bij de economische oorzaken de term ‘CORONAVIRUS’ op. Indien de evoluties van de komende dagen een plotse daling van het werk inleiden, kan de directeur van het werkloosheidsbureau een afwijking toestaan op de indieningstermijn van 7 dagen.

Voor bedienden kan je deze tijdelijke werkloosheid inroepen indien een sectorale cao, ondernemings-cao of een goedgekeurd ondernemingsplan dit toelaat. Daarnaast moet er een daling zijn van minimaal 10% van de omzet, productie of bestellingen of een tijdelijke werkloosheidsgraad van minimaal 10%. Ook hier doe je een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van jouw zetel. In de aangifte vermeld je ‘SCHORSING BEDIENDEN’ bij economische redenen en ’CORONAVIRUS’ bij opmerkingen.

Indien je niet aan de voorafgaande voorwaarden voldoet, dien je een aanvraag in bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden door onvoorziene omstandigheden. Daarna kan je pas een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid indienen. Het is wel mogelijk om tijdens de erkenningsprocedure reeds een aanvraag in te dienen voor tijdelijke werkloosheid indien je kan aantonen dat je de erkenningsprocedure hebt opgestart of dat je de nodige voorbereidingen hiertoe getroffen hebt.

Door overmacht:

De erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht gebeurt binnen drie à vier dagen. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aanvaardt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorlopig tot en met 3 april 2020. Je dient hiervoor een elektronische aanvraag in te dienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA. Bij de rubriek opmerkingen neem je op dat de werkloosheid te wijten is aan de volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting. In zulk geval dient er geen bijkomend dossier te worden ingediend om de overmacht te staven, aangezien deze maatregel door de overheid is opgelegd.

Indien je reeds een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische zaken had ingediend, kan je indien je getroffen wordt door een sluitingsmaatregel een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Werknemers:

De werknemer die tijdelijk werkloos is gesteld wegens economische oorzaken moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Verbonden door een arbeidsovereenkomst;
 • Waarvan de uitvoering tijdelijk -geheel of gedeeltelijk- geschorst is;
 • Omwille van economische oorzaken.

De werknemer ontvangt 65% van zijn loon met een maximum van 2.754,76 euro per maand. Dit bedrag wordt tot en met 30/06/2020 verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering. Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal twee euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Contact

Indien je nog nooit toepassing maakte van de regeling rond tijdelijke werkloosheid dien je je eerst als gebruiker te registreren. Je kan hiervoor contact opnemen met de dienst Eranova op het nummer

02 511 51 51 of deze gids raadplegen: https://csam.be/nl/documenten/pdf/stap-voor-stapgids.pdf.


14. Overheidsopdrachten

Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.


15. Waarborgregeling

Bedrijven die omwille van de coronacrisis financiële moeilijkheden kennen, kunnen via de uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker een financiering voor hun werkkapitaal bekomen. De bestaande waarborgregeling houdt een dekking in van 75% van de financieringsovereenkomst door de Vlaamse Overheid voor ondernemingen die anders geen financiering kunnen afsluiten. De regeling wordt uitgebreid tot ondernemingen en zelfstandigen die bestaande niet-bancaire schulden kunnen laten waarborgen door een overbruggingskrediet tot 12 maanden in plaats van drie maanden. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarnaast is het onder de bestaande maatregel al mogelijk de kredieten te verlengen of uitstel van terugbetaling te vragen.

Hoe aanvragen?

Indien je gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neem je contact op met de bank of leasingmaatschappij. De bank of leasingmaatschappij maken een analyse of jouw financieringsaanvraag in aanmerking komt voor de waarborg. Deze zal in aanmerking komen indien je aantoont dat de aanvraag een gevolg is van de coronacrisis.

Deze regeling is van kracht tot eind 2020.

Uitbreiding: Staatswaarborgregeling bij nieuwe kredieten

Uitstel van betaling en garantieregeling

De banken en de overheid zijn zich heel erg bewust van de moeilijke situatie waarin zowel bedrijven als particulieren zich nu bevinden. Ze willen hen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen en financieel begeleiden. Op die manier krijgen ze alle kansen om deze turbulente periode zo goed mogelijk door te komen en snel een stabiele financiële situatie terug te vinden van zodra de coronacrisis ingedijkt is.

Samen met de minister van Financiën, en met de ondersteuning van de Nationale Bank van België, heeft de sector een overeenkomst voor levensvatbare bedrijven uitgewerkt, gebaseerd op twee pijlers:

 • De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten.
 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid.
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.

Dat betekent dat als we naar een redelijk klassieke economische crisis gaan, de financiële sector alle verliezen draagt. Wanneer we te maken krijgen met een zeer uitzonderlijke economische crisis, neemt de overheid een stuk van de kost op zich. Over de afgelopen tien jaar (inclusief tijdens de financiële crisis van 2008-2009) bedroeg het maximale verlies ongeveer 1%. De nieuwe garantieregeling die werd overeengekomen, houdt in dat de overheid tussenkomt in de kosten wanneer de economische crisis minstens drie keer zo zwaar is als de financiële crisis van 2008-2009.

De Nationale Bank van België zal samen met Febelfin een systeem van monitoring opzetten om de garantieregeling evenals de engagementen van de sector op te volgen.


16. Omgevingsvergunningen: verlengingen beslissingstermijnen

Deze ingreep was nodig doordat burgers omwille van de genomen preventiemaatregelen zich niet meer vrij kunnen bewegen op straat waardoor openbare onderzoeken niet normaal kunnen verlopen. Als de Vlaamse Regering niet zou ingrijpen, is het gevaar reëel dat vergunningen waarvan het openbaar onderzoek liep tijdens de coronacrisis op losse (juridische) schroeven komen te staan.

Wat?

Via een nooddecreet van 18 maart jl. werd de Vlaamse regering gemachtigd om via besluit de procedureregels voor de omgevingsvergunning tijdelijk te wijzigen totdat de coronacrisis voorbij is. Op 24 maart heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd waarmee een aantal termijnen voor het bekomen van een omgevingsvergunning worden verlengd. Concreet worden in bepaalde gevallen de termijnen verlengd met 30 tot 60 dagen afhankelijk van de situatie.

Als de crisis aanhoudt, kan de minister deze termijnen verlengen.

Op welk procedure heeft deze regeling betrekking?

 • alle in behandeling zijnde vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vóór 24 maart 2020 waarin nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen in laatste aanleg;
 • alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020.

Welke termijnverleningen worden voorzien?

Beslissingen in eerste aanleg:

 • Verlenging van de beslissingstermijn met 60 dagen bij de gewone procedure voor lopende en nieuwe dossiers
 • Verlenging van de beslissingstermijn met 30 dagen bij de vereenvoudigde procedure voor lopende en nieuwe dossiers

Beslissingen in laatste aanleg:

 • Verlenging van de beslissingstermijn met 60 dagen voor lopende en nieuwe dossiers

Beroepen:

 • Verlenging beroepstermijn met 30 dagen

De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot en met 24 april 2020. Nieuwe openbare onderzoeken kunnen pas vanaf 25 april 2020 opnieuw aanvang nemen.

Op 8 mei 2020 heeft de bevoegde minister beslist dat digitale informatievergaderingen, hoorzittingen en omgevingsvergunningscommissies gehouden kunnen worden voor alle dossiers, ingediend tot en met 17 juli 2020.