Alle financiële maatregelen voor ondernemers op een rij

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende financiële steun en/of premies voor ondernemers ten gevolge van de coronamaatregelen.

ALLE FINANCIËLE MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE CORONA CRISIS

Update 2/11/2020

Premies algemeen

Sectorale steunmaatregelen

Diverse steunmaatregelen

Betalingsverplichtingen


Premies algemeen

Vlaams Beschermingsmechanisme

Heb je als ondernemer door de beperkende maatregelen van de overheid te kampen met een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020? Dan kan je vanaf 1 oktober 2020 een premie aanvragen. De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september 2019) en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep. Meer informatie over het Vlaams beschermingsmechanisme.

Overbruggingsrecht

Het tijdelijke 'Corona - overbruggingsrecht' kan nog bekomen worden tot eind 2020 door wie nog niet kan heropstarten omwille van bepaalde coronaredenen. Het' Overbruggingsrecht - heropstart' kan worden bekomen tot eind oktober voor wie heropstart én te kampen heeft met een omzetdaling.

Wie getroffen wordt door quarantaine of de zorg moet opnemen van kinderen waarvan de klas (school of kinderopvang) werd gesloten ingevolge quarantainemaatregelen kan vanaf september 2020 een beroep doen op het Overbruggingsrecht in geval van een gedwongen onderbreking.

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het 'Corona - overbruggingsrecht', het 'Overbruggingsrecht - heropstart' of het 'Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang'.

Ter compensatie van de verstrengde COVID-maatregelen lanceert de Federale Regering een nieuw pakket van steunmaatregelen:
Er werd op de ministerraad van 23 oktober een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Corona - overbruggingsrecht zal verdubbelen in oktober en november 2020 voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen. Ook wie actief is in sectoren die afhankelijk zijn van deze sectoren en die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken, komen in aanmerking voor dit dubbele crisis-overbruggingsrecht. De zelfstandigen uit de laatste categorie die hun zelfstandige activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken, komen in aanmerking voor het Overbruggingsrecht heropstart, maar niet voor dit crisis-overbruggingsrecht. De dubbele uitkering bedraagt € 2.583,38 (alleenstaande zelfstandige) of € 3.228,20 (zelfstandige met gezinslast). Een verlenging in december kan nog volgen via een koninklijk besluit.

Er werd ook een ontwerp van KB op deze ministerraad goedgekeurd om het Overbruggingsrecht heropstart te verlengen tot en met 31 december 2020. Momenteel kon dit nog bekomen worden tot eind oktober voor wie heropstart én te kampen heeft met een omzetdaling.

Wie komt in aanmerking

Door de coronacrisis werd de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht (3de pijler van het overbruggingsrecht) tijdelijk versoepeld.

Overbruggingsrecht tijdens de maanden maart tot en met juni 2020

Je kan in volgende situaties een beroep doen op het corona-overbruggingsrecht:

Verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid: wie zijn activiteit verplicht moet onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid, heeft recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Voorbeelden: het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt in aanmerking. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

Geen opgelegde sluiting door de overheid: wie zijn activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt naar aanleiding van het coronavirus kan ook een beroep doen op deze uitkering. Het gaat hier om de zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaren door het coronavirus. Voorbeelden: zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken wegens werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt. Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen zoals kinesisten, tandartsen en specialisten vallen hieronder.

Overbruggingsrecht tijdens de maanden juli tot en met december 2020

Wie nog niet kan heropstarten, kan in de volgende situaties nog steeds in aanmerking komen voor het bestaande tijdelijk corona-overbruggingsrecht, wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

Uitkering nog mogelijk van juli tot en met december 2020:

Verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid (federaal, regionaal, provinciaal of lokaal): Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Het gaat hier om bijvoorbeeld:

 • restaurants (take-away is toegelaten), bars en cafés (in oktober en november 2020);
 • jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is;
 • discotheken en dancings;
 • de sector van evenementen in ruime zin (feesten, bedrijfsevenementen, organisatoren huwelijksfeesten, verhuurders van feest- en evenementenzalen, …);
 • zelfstandige artiesten actief in de sectoren die vallen onder de evenementen- en culturele sector;
 • foorkramers;
 • nachtwinkels;
 • shishabars;

Geen opgelegde sluiting door de overheid maar je bent gedwongen om je zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken: omdat je hoofdzakelijk (indicatief minstens 60% van die activiteiten) afhankelijk bent van een activiteit die is vermeld in het vorige punt. Je komt meteen in aanmerking voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Er is dus geen minimumduur van onderbreking vereist. Je moet wel de band van afhankelijkheid aantonen;

Uitkering nog mogelijk in juli en augustus: geen opgelegde sluiting door de overheid en je bent niet afhankelijk van dergelijke activiteit : maar je ziet je wel genoodzaakt om als gevolg van de coronacrisis je activiteit volledig te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen tijdens de betrokken kalendermaand. Je kan nog van dit overbruggingsrecht gebruik maken tot en met 31 augustus 2020.
In deze situatie geldt er een striktere bewijslast:

 • Je moet aantonen dat de onderbreking een onmiddellijk gevolg van het coronavirus is, omdat het nog steeds onmogelijk is om de zelfstandige activiteit opnieuw op te starten.
 • Je moet dit oorzakelijk verband aantonen aan de hand van objectieve elementen, zoals een aanzienlijke daling van de inkomsten, van de activiteit (daling van de reserveringen, daling van de bezettingsgraad, stijging van het aantal annuleringen, enz.), onderbroken leveringen, een daling van de verkoop of een attest van quarantaine.
 • Het is niet voldoende om enkel beperkingen door de regels van de social distancing in te roepen. De aanwezigheid van het oorzakelijk verband zal worden gecontroleerd, zowel voorafgaand aan de toekenning van de uitkering als achteraf.

Als je eenzelfde zelfstandige activiteit uitoefent in verschillende ondernemingen, dan moet de zelfstandige activiteit in alle ondernemingen worden onderbroken omwille van het coronavirus. Als je verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent, dan moeten de voorwaarden vervuld zijn voor elk van die activiteiten.

Als je doorgaans enkel evenementen organiseert die nog steeds verboden zijn in juli, augustus en september 2020 (en eventueel de volgende maanden), dan mag je je activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere "events" (genre zomerbars, kleinschalige festivals, …). Dergelijke omvorming verhindert de verdere toekenning van het corona-overbruggingsrecht niet.

Om in aanmerking te komen moet je als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn in België. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen die recht hebben op de volledige uitkering of een gedeeltelijke uitkering:

Recht op de volledige uitkering

Hiervoor komen in aanmerking:

 • De zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);
 • De zelfstandige in bijberoep die wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • De zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep;
 • De student-zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.
 • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

Recht op de gedeeltelijke uitkering

Hiervoor komen in aanmerking:

 • De zelfstandige in bijberoep die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,77;
 • De zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen € 6.996,89 en € 7.330,52;
 • De student-zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen € 6.996,89 euro en € 13.993,77;
 • De actief gepensioneerde zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan € 6.996,89.

Omvang steun

De maandelijkse uitkering verschilt in functie van de gezinslast (zonder gezinslast en met gezinslast). Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet een gezinslast heeft.

met gezinslast zonder gezinslast
volledige uitkering € 1614,10 € 1291,69
gedeeltelijke uitkering € 807,05 € 645,85

Het recht wordt ook toegekend indien je als zelfstandige al in het verleden genoten hebt van het maximumaantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen van de maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht.

De uitkering kan onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen (pensioen, (tijdelijke) werkloosheid).

OPGELET: Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve uitkering, mag de som van die gedeeltelijke uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand niet hoger zijn dan € 1.614,10. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden.

Aanvraagprocedure

Het overbruggingsrecht moet je aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Verdubbeling uitkering voor oktober en november

Er werd op de ministerraad van 23 oktober een voorontwerp van wet goedgekeurd die het Corona - overbruggingsrecht zal verdubbelen in oktober en november 2020 voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen.

Ook wie actief is in sectoren die afhankelijk zijn van deze sectoren en die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken, komen in aanmerking voor dit dubbele crisis-overbruggingsrecht. De zelfstandigen uit de laatste categorie die hun zelfstandige activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken, komen in aanmerking voor het Overbruggingsrecht heropstart, maar niet voor dit crisis-overbruggingsrecht.

De dubbele uitkering bedraagt € 2.583,38 (alleenstaande zelfstandige) of € 3.228,20 (zelfstandige met gezinslast). Een verlenging in december kan nog volgen via een koninklijk besluit. We houden je op de hoogte.

Overbruggingsrecht heropstart

Wie komt in aanmerking

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart kent in de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020 een uitkering toe aan zelfstandigen die, in de eerste fase van de COVID-19-crisis, verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid en die toegelaten worden hun zelfstandige activiteit opnieuw op te starten. Maar die nog te kampen hebben met een omzetverlies.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit overbruggingsrecht:

Je bent als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd in België;

Op 3 mei 2020 was je activiteit nog verboden of beperkt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. Als je actief bent in verschillende ondernemingen en/of verschillende sectoren, dan moet je hoofdactiviteit aan die voorwaarde voldoen. (Komen niet in aanmerking als verboden of beperkingen: de regels inzake social distancing voor toegelaten activiteiten, de toegangsmodaliteiten voor de grootwarenhuizen, doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment, tuincentra, boomkwekerijen en groothandels bestemd voor professionelen, de verboden kortingsacties in handelszaken en winkels en het sluitingsuur voor nachtwinkels.)
Het gaat o.m. om de volgende activiteiten:

 • de horeca;
 • de non-food detailhandel (met uitzondering van doe-het-zelfzaken, tuincentra en dagbladhandels die al eerder konden openen);
 • de markten (zowel de klassieke marktkramen als de mobiele verkopers van gebraden kippen en ijskarren en andere foodtrucks);
 • de kappers en schoonheidsspecialisten;
 • de reisbureaus met kantoor/ontvangstruimte "front office", die als een handelszaak moeten beschouwd worden (en dus niet enkel online actief zijn);
 • de autocarbedrijven die hoofdzakelijk het vervoer van personen verzorgen in het kader van recreatieve activiteiten zoals groepsuitstappen en reizen (en die dus niet hoofdzakelijk in onderaanneming voor regionale busmaatschappijen actief zijn);
 • zelfstandigen waarvan de activiteiten tot en met minstens 3 mei 2020 dezelfde rechtstreekse en onmiddellijke impact ondervonden van de sluitingsmaatregelen, equivalent aan de sectoren die uitdrukkelijk moesten sluiten.

Je activiteit mag opnieuw opgestart worden, zonder andere beperkingen dan de regels inzake social distancing. De restaurants en drankgelegenheden waarvoor een vervroegd sluitingsuur is opgelegd, voldoen aan die voorwaarde;

Je kan aantonen dat je activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, als gevolg van het coronavirus. Voor een aanvraag voor de maand oktober 2020 gaat het om het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. Je moet bij je aanvraag objectieve elementen voegen (bij voorkeur een attest van de boekhouder) die dit aantonen. Je verklaring zal achteraf worden gecontroleerd. Hou dus de nodige staving stukken (bijvoorbeeld btw-raming) ter beschikking;

Je krijgt voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit.

Enkele voorbeelden:

 • kappers mochten heropstarten vanaf 18 mei 2020 en komen in aanmerking voor de uitkering voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020;
 • restaurants mochten heropstarten vanaf 8 juni 2020 en komen in aanmerking voor de uitkering voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 (in juni hebben zij nog recht op het corona-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit);
 • activiteiten die vanaf 1 juli 2020 mogen heropstarten, komen in aanmerking voor de uitkering voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020.
 • De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de uitkering:
 • De zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);
 • De zelfstandige in bijberoep die wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • De zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep;
 • De student-zelfstandige die wettelijke voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.
 • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

Omvang steun

De maandelijkse uitkering verschilt in functie van de gezinslast (zonder gezinslast en met gezinslast).

met gezinslast zonder gezinslast
Volledige uitkering € 1614,10 € 1291,69


De uitkering kan gecumuleerd worden met (tijdelijke) werkloosheid. Maar je kan de uitkering niet cumuleren met het corona-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit.

De uitkering kan ook gevraagd worden door de zelfstandige die al een uitkering in het klassieke overbruggingsrecht heeft genoten voor de maximale duur van 12 of 24 maanden. De duur van de toekenning telt ook niet mee voor de maximumduur van het klassieke overbruggingsrecht.

Je blijft je sociale bijdragen verschuldigd, zodat je je socialezekerheidsrechten behoudt. Als je moeilijkheden ondervindt om die bijdragen te betalen, dan kan je vermindering van voorlopige bijdragen, uitstel van betaling of vrijstelling van bijdragen aanvragen.

Aanvraagprocedure

Het overbruggingsrecht bij heropstart moet je aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Verlenging tot eind december

Er werd een ontwerp van KB op de ministerraad van 23 oktober goedgekeurd om het Overbruggingsrecht heropstart te verlengen tot en met 31 december 2020. Momenteel kon dit nog bekomen worden tot eind oktober voor wie heropstart én te kampen heeft met een omzetdaling. We houden je op de hoogte.

Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang

Wie komt in aanmerking

Vanaf september 2020 kunnen zelfstandigen in de volgende situaties een beroep doen op het overbruggingsrecht in geval van een gedwongen onderbreking (omwille van een gebeurtenis met economische impact):

 • de zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking voor die uitkering. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een quarantaine-attest, op eigen naam, maar ook om een attest op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige. Wie omwille van niet-essentiële redenen, wetens en willens afgereisd zijn naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, komen niet in aanmerking voor die uitkering.
 • de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren), doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school of kinderopvang. Hierbij moet het gaan om kinderen van hoogstens 12 jaar. Bij oudere kinderen moet er een specifieke en omstandige motivering gegeven worden waarom de ouder toch nog moet instaan voor de zorg voor het kind. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang). Wie voor de maand september kunnen de tijdelijke ouderschapsuitkering aanvraagt kan dit niet cumuleren met de uitkering van het overbruggingsrecht.

Voorwaarden

De zelfstandige moet voldoen aan de voorwaarden van het overbruggingsrecht in geval van een gedwongen onderbreking.

Wie niet voldoet aan de voorwaarden van de afwezigheid van een vervangingsinkomen, de verzekeringsplicht gedurende minstens 4 kwartalen en/of de voorwaarde van effectieve bijdragebetaling gedurende minstens 4 kwartalen, kan ook een aanvraag doen. Ingevolge mogelijke toekomstige wijzigingen van die voorwaarden zullen die aanvragen in afwachting in beraad gehouden worden door het sociaal verzekeringsfonds.

Omvang steun

Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van de duur van de onderbreking en van het al dan niet hebben van gezinslast. Zie Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht?

Aanvraagprocedure

Dit overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij je sociaal verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Klassiek overbruggingsrecht

Hierbij een overzicht van de klassieke overbruggingsrechtmogelijkheden die je kan bekomen in verschillende situaties. In dit klassieke overbruggingsrecht gelden strengere voorwaarden:

Collectieve schuldenregeling

Wie binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling zijn zelfstandige activiteit heeft stopgezet, kan eveneens een beroep doen op het overbruggingsrecht. De periode van drie jaar start op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal dat je bent gestopt.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu.

Economische moeilijkheden

Wie door economische moeilijkheden zijn activiteit officieel moet stopzetten, kan in bepaalde gevallen een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Voor meer informatie zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-zet-mijn-zaak-stop-door-economische-moeilijkheden-....

Faillissement

Wie zijn activiteit moet stopzetten door een persoonlijk faillissement of door het faillissement van de vennootschap kan een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Als je in deze vennootschap zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot was, dan moet je kunnen aantonen dat je die functie nog uitoefende op het moment van het faillissement.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu.

Gedwongen onderbreking

Wanneer je door externe omstandigheden minstens één kalendermaand lang of definitief je activiteit moet stopzetten, kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. Het moet dan gaan over:

 • een brand;
 • een natuurramp (overstroming, aardbeving);
 • een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting;
 • een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep;
 • een gebeurtenis met economische impact.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-moet-mijn-zaak-gedwongen-onderbreken-stopzetten-wa...


Sectorale steunmaatregelen

Creatieve en culturele sector

Herstel CultuurKrediet

Ben je als ondernemer actief in de cultuursector dan kan je bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar. Meer informatie over het Herstel CultuurKrediet.

Culturele activiteitenpremie

Om de cultuursector een boost te geven wordt binnenkort de culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kan deze aanvragen om de kosten te dekken van activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021. De premie kan oplopen van € 2.000 tot € 20.000. Aanvragen zal mogelijk zijn tegen eind oktober. We houden je op de hoogte. Meer informatie over de Culturele activiteitenpremie.

Mediasector

Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra het ministerieel besluit wordt opgeheven. Meer over de versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Muzieksector

De muziekwereld organiseert ter aanvulling van de steunmaatregelen van de overheid zelf verschillende initiatieven in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector geld inzamelen om de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, te ondersteunen. Met het ingezamelde geld wil LIVE2020 de livemuzieksector ondersteunen (van muzikanten en dj’s over backliners, geluidstechnici, concertorganisatoren en podiumbouwers tot boekingsagenten, managers, enz.). In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Vanaf september zal er een aanvraagformulier beschikbaar zijn. We houden je op de hoogte. Meer informatie over LIVE2020.

Het Belgian Music Fund richt zich op de relance van de Belgische muziekscene. Met eigen middelen en de steun van genereuze artiesten, fans, bedrijven en organisaties wil het fonds muziekprojecten ondersteunen uit alle hoeken van het land, en uit alle genres. Meer informatie over Belgian Music Fund.

Podiumkunsten

Jonge kunstenaars (van maximaal 30 jaar) die door COVID19 bepaalde projecten, voorstellingen of producties niet hebben kunnen uitvoeren kunnen via het Fonds Strandschelp een éénmalige premie van € 2.000 tot € 4.000 aanvragen ter compensatie van de verloren inkomsten. Deze oproep richt zich tot jonge kunstenaars die wonen en/of werken in West-Vlaanderen met specifieke aandacht voor jongeren die actief zijn binnen de podiumkunsten (dans, muziek, theater, …). Indienen kan online tot 18 november 2020 op de website van de Koning Boudewijnstichting Fonds Strandschelp: oproep steun aan jonge kunstenaars in West-Vlaanderen.

Coronadossier van FlandersDC

Ondernemers in de creatieve sector verliezen door de crisis heel wat opdrachten. In dit dossier vind je meer over wat je hierbij kan helpen: steunmaatregelen en aanspreekpunten, een stand van zaken in de creatieve sector, inspirerende artikels, online sessies én tools en templates. Meer over de ondersteuning van FlandersDC.

Crisisbegeleiding Cultuursector

Ook het Cultuurloket krijgt financiële middelen uit het Vlaams noodfonds waarmee er o.m. gratis crisisbegeleiding wordt aangeboden aan individuen en organisaties uit de cultuursector. De consulenten kunnen je helpen om je businessmodel te herdenken, het opstellen en aanpassen van contracten, het informeren over verzekeringen en het zoeken naar overbruggingsfinanciering. Meer over de crisisbegeleiding van het Cultuurloket.

Evenementsector

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Omdat Covid-19 een grote onzekerheid heeft gecreëerd voor de evenementensector kan er een Terugbetaalbaar voorschot worden toegekend aan de organisator als werkkapitaal om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000. Vanaf 7 september kan je hiervoor steun aanvragen tot 2 oktober, 12 uur. Vanaf 5 oktober kan je dan een aanvraag indienen voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021. Uitgebreide info over dit Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - Evenementen

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 augustus 2020 en dat geannuleerd werd. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen. Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus).

Culturele activiteitenpremie

Om de cultuursector een boost te geven wordt binnenkort de culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kan deze aanvragen om de kosten te dekken van activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021. De premie kan oplopen van € 2.000 tot € 20.000. Aanvragen zal mogelijk zijn tegen eind oktober. We houden je op de hoogte. Meer informatie over de Culturele activiteitenpremie.

Horeca- en handelszaken

Steun aan handel en horecasector

Om de handelaars en horeca te ondersteunen die getroffen zijn door de coronamaatregelen werden er drie concrete maatregelen genomen door de federale overheid:

Een tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO zodat ondernemingen die hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) geen wijzigingen moeten doen in de KBO.

Er geldt een schorsing uitverkoop gedurende de verplichte sluitingsduur van winkels en kleinhandelszaken. Op die manier wordt gewaarborgd dat ze toch over de volle 5 maanden of het volle jaar kunnen beschikken.

Een uitstel voor de start zomersolden naar 1 augustus, zodat de handelaars wat extra tijd wordt gegeven om aan normale prijzen te kunnen verkopen.

Hier lees je meer over de steun aan handel en horecasector.

Verlaagd btw-tarief

Om de winstmarges in de horecasector wat te vergroten geldt er vanaf 8 juni tot 31 december 2020 een verlaagd btw-tarief in de horeca voor restaurant- en cateringdiensten.

HorecaComeback

Horeca Vlaanderen lanceerde met de steun van Toerisme Vlaanderen het initiatief HorecaComeback. Iedereen kan via deze website waardebonnen kopen om zijn favoriete Vlaamse horecazaken te steunen – en eens langs te gaan wanneer zij terug open zijn. De waardebonnen kunnen ingeruild worden tot en met 31 oktober 2020. Bedrijven kunnen wel nog steeds company vouchers aankopen voor hun klanten, personeel of relaties tot en met 31 oktober. Meer info lees je op horecacomeback.be

Maand gratis auteursrechten voor horeca- en handelszaken

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kunnen horeca en handelszaken, maar ook ondernemingen van autocars, autobussen en taxi's, die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten staken, tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Hier lees je meer over de gratis maand auteursrechten voor horeca- en handelszaken..

Land- en tuinbouwsector

Om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers, heeft de Vlaamse Regering een maatregelenpakket. Meer info over steun voor de land- en tuinbouwsector vind je hier.

 • Tijdelijk werklozen krijgen de mogelijkheid om in de land-, tuin- en bosbouwsector te werken met behoud van 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Deze maatregel werd verlengd tot eind oktober 2020. Meer informatie daarover vind je hier op de website van de RVA.
 • Zoek je naar Europese steun voor de land- en tuinbouwsector, zoals de ondersteuning voor particuliere opslag? Over interventies in de landbouwsector vind je alle info op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

Mobiliteitssectoren

Deelmobiliteitsector: vergoeding voor verzekeringen en verkeersbelasting

De vaste kosten voor de verzekeringen en de verkeersbelasting van auto- en fietsdeelbedrijven zullen door de Vlaamse overheid vergoed worden. De precieze modaliteiten voor de toekenning van de vergoedingen worden nog uitgewerkt. Deze maatregel is dus nog niet operationeel. We houden je op de hoogte. Meer over deze vergoeding.

Maand gratis auteursrechten

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kunnen ook ondernemingen van autocars, autobussen en taxi's, die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten staken, tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Hier lees je meer over de gratis maand auteursrechten.

Sociale Economie

Herstelkrediet corona

Ondernemingen uit de sociale economie kunnen een voordelig krediet aanvragen bij de erkende financiers Hefboom en Trividend. Dit krediet van € 50.000 tot € 250.000 moet deze ondernemingen meer slagkracht geven en zorgen dat zij zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen blijven tewerkstellen. Aanvragen kan tot 1 december 2021. Meer informatie over het Herstelkrediet corona.

Aanpassingspremie

Vanaf 1 oktober tot 31 december 2020 kunnen maatwerkbedrijven en -afdelingen een tijdelijke aanpassingspremie aanvragen. De premie moet de bedrijven in staat stellen de extra kosten te dragen voor de noodzakelijke aanpassingen aan productieprocessen en dienstverlening als gevolg van de corona-veiligheidsmaatregelen. Meer informatie over de aanpassingspremie.

Versoepelingen bestaande maatregelen

De Vlaamse Regering heeft verschillende ondersteuningsmaatregelen gelanceerd ter ondersteuning van de sociale economie.

De Vlaamse overheid heeft verschillende maatregelen versoepeld voor de sociale economie in de coronacrisis. Sommige gelden tot eind 2020. Meer informatie over deze versoepelingen.

Start SOON

Broed jij op een sociaal, duurzaam, innovatief, participatief of coöperatief ondernemersidee? Dan kan je dankzij de steun van de Vlaamse overheid een begeleidingstraject volgen om jouw idee om te zetten naar een sociale onderneming. Meer over dit begeleidingstraject voor sociale ondernemers.

Toerisme

Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden toeristische ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurde onder meer via bepaalde steunmaatregelen, maar ook door ondersteuning te bieden aan initiatieven van partners. Een overzicht van de steun voor de toeristische sector vind je hier.


Diverse steunmaatregelen

Om de financiële situatie van jouw onderneming op korte termijn te verbeteren, kan je bepaalde betalingsverplichtingen uitstellen, premies aanvragen, je financieringsnood berekenen en indien nodig extra kapitaal zoeken. Daarnaast bieden verschillende overheden en instanties nog diverse andere – vaak specifieke – maatregelen aan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Ga zeker na of je in aanmerking komt voor deze extra steun:

Vergoeding voor thuiswerk (coronavirus)

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen. Raadpleeg hier de info over de vergoeding voor thuiswerk.

Wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting

De fiscus heeft voor vennootschappen en zelfstandigen die kampen met liquiditeitsproblemen, de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, verhoogd. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig. Klik hier voor meer info over de wijziging van de percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting.

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

De fiscus heeft een Circulaire gepubliceerd waarbij wordt bevestigd dat de coronacrisis kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen. Lees meer over de waardeverminderingen op handelsvorderingen.

Steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen

Ook voor bepaalde forfaitaire belastingplichtigen werkte de fiscus een aantal steunmaatregelen uit. Zo kunnen sommige forfaitaire belastingplichtigen een inventaris van hun niet verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis. In de subsidiedatabank vind je meer info over steun voor forfaitaire belastingplichtigen.

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Verschillende subsidies voor tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap werden versoepeld tot eind 2020 tijdens de coronacrisis. Het gaat onder meer over de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden, de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen en de arbeidskaart voor migranten. Raadpleeg hier de subsidies die versoepeld werden.

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteiten in mei, juni, juli, augustus of september 2020 voortzetten of hervatten, maar die hun activiteiten moeten verminderen tijdens de volledige betrokken kalendermaand om te zorgen voor een of meerdere kinderen, hebben recht op een ouderschapsuitkering. Deze uitkering voor de maanden mei en juni 2020 kon worden aangevraagd tot 30 september 2020 bij je Sociale verzekeringsfonds. De ouderschapsuitkering voor de maanden juli, augustus en september 2020 moet ten laatste op 31 december 2020 worden aangevraagd. Meer informatie over Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen vind je hier.

Europese steunmogelijkheden

Europa biedt heel wat ondersteuning via allerhande initiatieven, subsidies en events.

Informatie over de impact van de coronacrisis op Europese onderzoekssteun vind je via de website van NCP Flanders. Check zeker ook onze nieuwe tool 'EU Funding Overview', waarbinnen je makkelijk op zoek kan naar EU-steun die past bij jouw project.

Investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd

Voor de uitvoering van bepaalde investeringen kan je als onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. De gewone investeringsaftrek bedraagt voor de investeringen uitgevoerd in 2020 8%. In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd deze investeringsaftrek verhoogd tot 25% voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. De overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in 2019 is verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk. Meer informatie van deze verhoogde basisaftrek.


Betalingsverplichtingen

Op momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

Eén van de snelste manieren om de cashflow te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die je bedrijf uitstroomt te verminderen. Bekijk dus concreet welke uitgaven je kunt uitstellen en welke niet-essentiële uitgaven je eventueel kunt schrappen. In de tijd die je zo wint, kan je al verder grondig nadenken over de stappen die jouw onderneming moet nemen op langere termijn.

De overheid heeft verscheidene maatregelen genomen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

Fiscale verplichtingen

Door de coronacrisis komen heel wat ondernemers tijdelijk in financiële moeilijkheden. De fiscus biedt de mogelijkheid om een aantal fiscale verplichtingen uit te stellen:

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Als ondernemer kan je een afbetalingsplan voor bepaalde fiscale schulden aanvragen indien je door de coronacrisis betaalmoeilijkheden hebt. Hier lees je meer over het afbetalingsplan voor fiscale schulden.

Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van de personenbelasting, vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting zal automatisch – bovenop de normale betaaltermijn en zonder boetes of interesten te moeten betalen – een extra termijn van 2 maanden. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. Meer over het uitstel van deze belastingen.

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Meer info over het uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Soepel toestaan van afbetalingsplannen door VLABEL

Ook de Vlaamse Belastingdienst zal zich soepel opstellen bij de aanvragen voor afbetalingsplannen door eenmanszaken. Soepele afbetalingsplannen kunnen verwacht worden voor de onroerende voorheffing, de verkeersbelastingen en de navorderingen van de registratiebelasting. Lees meer over de versoepelingen voor aanslagjaar 2020 door VLABEL.

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Om de loonlasten te verminderen kan een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing worden toegekend aan werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één ononderbroken maand gebruik maakten van het stelsel van Tijdelijke werkloosheid. De maatregel is enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020. De vrijstelling bedraagt 50% van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de referentieperiode mei en de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus. Meer informatie over de vrijstelling in de Subsidiedatabank.

Sociale zekerheidsverplichtingen

Ook de sociale zekerheidsverplichtingen kunnen door de coronacrisis zwaar doorwegen op je financiële ademruimte. Zowel voor je eigen sociale bijdragen als voor de RSZ-verplichtingen van je werknemers kan je de betalingen tijdelijk doorschuiven:

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ (coronavirus)

Indien je verplicht jouw deuren hebt moeten sluiten, geniet je van een automatisch uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Wie volledig sluit omwille van andere redenen, kan dit uitstel krijgen na een voorafgaande aangifte. Ook als je niet gesloten bent, maar jouw economische activiteit zwaar verminderd is, kan je in aanmerking komen om jouw RSZ-betalingen uit te stellen. Dit uitstel heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020 en loopt tot 15 december 2020. Meer info over het uitstel van RSZ-betalingen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep met moeilijkheden door het coronavirus? Je kan een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen voor de vier kwartalen van 2020. Meer info over het uitstel van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage

De jaarlijkse forfaitaire bijdrage die vennootschappen betalen voor het sociaal statuut der zelfstandige moet dit jaar pas betaald worden uiterlijk op 31 oktober (normaal 30 juni). Meer informatie over dit uitstel van betaling.

Loonkosten

Bij ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen ervaren, kunnen de loonkosten zwaar doorwegen. Via onderstaande maatregelen kan je ook deze kost tijdelijk verminderen:

Tijdelijke werkloosheid

Wie door de coronacrisis zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen, kan zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen. Doordat de coronacrisis als overmacht beschouwd wordt, zijn de voorwaarden momenteel versoepeld. De werknemers genieten een tijdelijk verhoogde RVA-uitkering van 70%, en een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. Je kan tijdelijke werkloosheid aanvragen tot 31 augustus 2020. Vanaf 1 september 2020 kunnen nog enkel bepaalde ondernemingen en zwaar getroffen sectoren van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)' gebruik maken. Voldoe je niet meer aan deze voorwaarden, dan kan je misschien een beroep doen op de 'Tijdelijke werkloosheid om economische redenen', waarbij overgangsmaatregelen gelden tot 31 december 2020.

Bovendien krijg je als werknemer getroffen door tijdelijke werkloosheid van de Vlaamse overheid ook een éénmalige vaste vergoeding van € 202,68 om water- en energiekosten te betalen. Meer info over tijdelijke werkloosheid.

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Om ontslagen te vermijden kan je je werknemers aanmoedigen om deeltijds te werken. Wie door de coronacrisis een daling ondervindt van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien, kan hierop tot 31 december 2020 beroep doen. Meer over de aanmoedigingspremie voor werknemers.

Corona-tijdskrediet en Coronalandingsbaan

Ben je als werkgever uit de privésector erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, dan kan je vanaf 1 juli 2020 voorstellen aan je personeel om deeltijds te gaan werken voor een periode van maximum 6 maanden via het Corona-tijdskrediet. Gaat het om personeel van 55 jaar of ouder dan kan de coronalandingsbaan een mogelijkheid zijn tot aan het pensioen. Het personeel krijgt hierbij een vergoeding van de RVA. Meer info over het Corona-tijdskrediet en Coronalandingsbaan.

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

Werkgevers uit de private sector die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 tot 31 december 2020 kunnen ook een tijdelijke doelgroepvermindering krijgen wanneer zij een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering invoeren voor maximum 1 jaar. Doen ze dit in combinatie met de vierdagenweek dan wordt het bedrag van de doelgroepvermindering verhoogd. Meer informatie over deze Tijdelijke doelgroepvermindering bij collectieve arbeidsduurvermindering.

Lopende financieringsschulden

Wanneer door de coronacrisis jouw inkomsten tijdelijk zijn teruggelopen, is het moeilijk om afbetalingen van lopende leningen vlot af te lossen. Ook hier kan je uitstel van terugbetaling aanvragen:

Betalingsuitstel kapitaalaflossingen

Heb je door de crisis problemen om je bestaande ondernemingskredieten, zoals kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten, vaste voorschotten, af te lossen? Je kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel voor kapitaalaflossingen aanvragen bij je bank. Uitstel mogelijk tot uiterlijk 31 december 2020. Lees meer over het betalingsuitstel voor kapitaalaflossingen.

Betalingsuitstel CultuurKrediet, Impulskrediet en kredieten voor sociale en duurzame projecten

Ook wie een CultuurKrediet, Impulskrediet of een Krediet voor sociale en duurzame projecten bij Hefboom, kan uitstel van kapitaalaflossing krijgen indien er terugbetalingsmoeilijkheden zijn door de coronacrisis.

Huurkosten

Door de coronacrisis hebben heel wat winkeliers en handelaars hun pand tijdelijk verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. Ook deze uitgavenpost kan je tijdelijk verminderen:

Handelshuurlening

Als je door de federale maatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je sinds 3 juli bij VLAIO een lening aanvragen voor de betaling van maximum 2 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ook de evenementensector kan hier gebruik van maken. Aanvragen kan tot 1 december. Meer over de handelshuurlening.

Onderling akkoord huurder- verhuurder

VLAIO adviseert zowel de huurders als de verhuurders om op dit ogenblik vooral redelijk te zijn en rekening te houden met elkaars situatie. Het beste op dit ogenblik is om in onderling akkoord tot een (voorlopige) oplossing te komen, rekening houdende met elkaars mogelijkheden en belangen. Tijdens een gesprek kan je samen op zoek naar creatieve oplossingen. Een mogelijk oplossing zou bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van huur kunnen zijn, in ruil voor een verlenging van de contractduur. Algemene info over handelshuurovereenkomsten.