Economische Renovatietoelage

Economische Renovatietoelage

Het Economisch Huis Oostende voorziet in een toelage van maximaal 5.000,00 EUR ten behoeve van renovatieprojecten door ondernemingen of met het oog op een economische activiteit. De toelage heeft als doelstelling de aantrekkingskracht van de stedelijke middenstand te verhogen en zo de uitstraling, kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid binnen het handelsapparaat te verbeteren.

Voorwaarden

Zowel ondernemingen met een gebruiksrecht als eigenaars van een pand waarin een vestigingseenheid zich situeert, of daartoe minstens vergund is komen in aanmerking voor de steunmaatregel.

De steunmaatregel bestaat uit een financiële bijdrage in de kosten van heropbouw, herinrichting of renovatie van een pand ten belope van 25% van de uiteindelijke kostprijs, exclusief btw. De betoelaging kan evenwel in geen geval het maximumbedrag van 5.000,00 EUR overschrijden.

Ten alle tijde dienen de stedenbouwkundige voorschriften alsook de wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende de uitbating te worden nageleefd.

Betoelaging is uitgesloten indien het louter gaat om de verplaatsing van een vestigingseenheid binnen Oostende.

Procedure

Het indienen van de aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via onderstaand formulier.

De aanvraag dient bij de indiening minstens volgende bijlagen te bevatten:

  • Een gedetailleerde beschrijving van het project;
  • Een raming van de kostprijs van de werken, bij voorkeur o.b.v. offertes en/of facturen;
  • De oorspronkelijke situatie van het pand voor ingebruikname, a.d.h.v. foto's of ander bewijsmateriaal;
  • De stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van het project, indien van toepassing;
  • Indien beschikbaar, een plan van het project of een visualisatie.

Twee maal per jaar worden door een externe jury vijf projecten geselecteerd die de toelage kunnen ontvangen mits aan alle andere voorwaarden van het reglement is voldaan. De jury bestaat uit leden van het stadsatelier Oostende. Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met volgende punten:

  • De meerwaarde in het kader van de bestrijding van de leegstand en de revitalisering van het handelsapparaat;
  • De conformiteit met de vigerende kwaliteitsnormen;
  • De haalbaarheid van het project;
  • De duurzaamheid van de renovatie;
  • Het concept (o.a. design, meerwaarde voor het pand, creatieve en vernieuwende invulling, toegankelijkheid, ...).

Het dagelijks bestuur van het Economisch Huis volgt de beoordeling van de externe jury aangaande bovenstaande punten. De uiteindelijke toekenning zal gebeuren door het dagelijks bestuur van het Economisch Huis en wordt voorts afhankelijk gesteld van het voldoen aan alle andere voorwaarden van huidig reglement. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing.

Betoelaging is slechts mogelijk tot uitputting van het beschikbare budget.

Regelgeving

Zie reglement economische renovatietoelage.