Reglement subsidie co-retailing

Reglement subsidie co-retailing

Subsidie Co- retailing

Het Economisch Huis Oostende ( EHO ) wil voorzien in een toelage van maximaal 1.000,00 EUR ter ondersteuning van samenwerkingsprojecten tussen ondernemingen voor de effectieve opstart van concepten waarbij verschillende afzonderlijke ondernemers zichtbaar samenwerken in een gedeeld concept.

De toelage heeft tot doel enerzijds de stedelijke aantrekkingskracht te verhogen en zo de uitstraling, kwaliteit, veiligheid, creativiteit en toegankelijkheid binnen het handelsapparaat te verbeteren, maar anderzijds ook deeleconomie te stimuleren waarbij verschillende ondernemers elkaar kunnen versterken door het samenwerken aan creatieve dan wel innovatieve concepten die tastbaar kunnen waargenomen worden door de consument.

Voorwaarden

Onder het toepassingsgebied van huidig reglement vallen de projecten van co-retailing die zich vanaf 1.1.2021 situeren op het grondgebied van de stad Oostende.

Slechts één project van co-retailing met dezelfde participerende ondernemingen komt in aanmerking voor de toepassing van huidig reglement.

Enkel projecten van co-retailing die vernieuwend, innovatief of nieuw zijn komen in aanmerking voor de onderhavige betoelaging. Het project mag dus nog niet eerder bestaan in de vorm waarin het wordt aangeboden op het grondgebied van de stad Oostende of moet slaan op vernieuwende, creatieve producten en/of diensten die samen worden aangeboden, verdeeld of gecreëerd en waarbij deze samenwerkingsvorm ook zichtbaar is voor de consument zowel binnen als buiten de vestigingseenheid.

De co-retailingsubsidie voorziet in een toelage van maximaal 1.000,00 euro per project en dit voor maximum vijf projecten per jaar.

Procedure

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en moet ondertekend worden door alle betrokken deelnemers aan het project van co-retailing. De aanvraag moet worden ingediend bij: Economisch Huis Oostende, Gistelsesteenweg 1C, bus 00.01, 8400 Oostende of via: info@economischhuis.be;

Bij de aanvraag moeten volgende stukken te worden gevoegd:

  • Een gedetailleerde beschrijving van het project en concept;
  • Een raming van de kostprijs met stavende stukken daaromtrent;
  • Indien beschikbaar, een plan van het project of visualisatie;
  • Het rekeningnummer waarop mag overgeschreven worden met de gegevens van de rekeninghouder.

De beoordeling en toekenning zal gebeuren door het dagelijks bestuur van EHO en wordt afhankelijk gesteld van het voldoen aan alle andere voorwaarden van huidig reglement en binnen de perken van het vastgelegde budget.

De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing. Dit kan per elektronisch schrijven gebeuren.

Na de toekenning kan uitbetaling pas plaatsvinden na overlegging van de stavende stukken van de uitgave(n) (op het bedrag excl. btw) die in verband staan met kosten die in aanmerking komen onder alle voorwaarden van huidig reglement.

De aanvraag tot uitbetaling wordt schriftelijk gericht aan EHO met de nodige stavende stukken alsook met foto’s die de uitvoering van het co-retailingproject aantonen.

EHO kan te allen tijde alle bescheiden en inlichtingen opvragen aan de begunstigde van de toelage en ter plaatse het project gaan bekijken.

Wanneer geen vraag tot uitbetaling gericht wordt aan EHO binnen het jaar na de toekenning vervalt de toekenning.

Regelgeving

Zie reglement steunmaatregel co-retailing.