Steunmaatregel startups, scale-ups en spin-off's

Steunmaatregel startups, scale-ups en spin-off's

Het Economisch Huis Oostende voorziet in een steunmaatregel op het vlak van huisvesting voor startende ondernemingen. Met deze steunmaatregel wenst het Economisch Huis in te zetten op het aantrekken en ondersteunen van startende ondernemingen in innovatieve domeinen. Het Economisch Huis wenst in dezelfde zin het economisch weefsel in de binnenstad te versterken, meer in het bijzonder in het kader van leegstandsproblematiek in bepaalde zones van de binnenstad.

Voorwaarden

Zowel ondernemingen die startups, scale-ups als spin-off's zijn zoals beschreven in het reglement komen in aanmerking voor de steunmaatregel.

De steunmaatregel neemt de vorm aan van een financiële tegemoetkoming aan een onderneming, gespreid over 3 jaar op basis van de te betalen maandelijkse huurprijs voor huisvesting op een geschikte locatie in de door het Economisch Huis aangemerkte zone.

Het bedrag van de financiële tegemoetkoming is gedurende het eerste jaar gelijk aan 75%, gedurende het tweede jaar gelijk aan 50% en gedurende het derde jaar gelijk aan 25% van het bedrag gelijk aan de door de onderneming te betalen huurprijs. Met dien verstande dat dit laatste bedrag voor de berekening van de percentages slechts in aanmerking wordt genomen ten belope van een hoogte tot maximum 1000 EUR per maand.

De steunmaatregel kan slechts één keer per onderneming aangevraagd worden en deze kan niet gecumuleerd worden met andere stedelijke tegemoetkomingen die betrekking hebben op financiële ondersteuningsmaatregelen die slaan op een huisvestingsmaatregel voor ondernemingen.

Procedure

De aanvraag van de huursubsidie dient schriftelijk te gebeuren via onderstaand formulier. De aanvraag dient minstens voorzien te zijn van een uiteenzetting betreffende het concept van de onderneming, toe te voegen als bijlage aan het formulier.

De toekenning van de steunmaatregel wordt afhankelijk gesteld van het behalen van een score van meer dan 50 op een totaal van 60 punten en dit aan de hand van de volgende criteria:

  • Het concept van de onderneming is vernieuwend, innovatief of volkomen nieuw binnen het handelsapparaat of economisch weefsel van de stad Oostende: 20 punten
  • Het concept van de onderneming wijst op financiële en economische haalbaarheid evenals de gepastheid en inpasbaarheid van, zo reeds voorkomend, een eventuele voorgestelde locatie: 20 punten
  • De onderneming houdt in de toekomstvisie rekening met blijvende verwevenheid met de stad Oostende: 20 punten

De aanvrager wordt per mail verwittigd van de beslissing m.b.t. de steunmaatregel, dit uiterlijk 1 maand na ontvangst van de aanvraag.

Indien de aanvraag wordt toegekend, dient de huurovereenkomst binnen de 3 maand na de toekenning aanvang te nemen. Een kopie van de huurovereenkomst dient overgemaakt te worden aan het Economisch Huis ter vervollediging van het dossier. Tot zolang het Economisch Huis de correcte betalingsgegevens en de kopie van de huurovereenkomst niet verkrijgt van de onderneming, behoudt het Economisch Huis zich in elk geval het recht van opschortende werking voor.

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend aan de onderneming op voorwaarde van akkoord dat deze financiële tegemoetkoming maandelijks rechtstreeks uitbetaald kan worden aan de verhuurder.

Betoelaging is slechts mogelijk tot uitputting van het beschikbare budget.

Regelgeving

Zie reglement steunmaatregel startups, scale-ups en spin-offs.

Aanvraagformulier

Contactinformatie

Economisch Huis Oostende
Graaf de Smet de Naeyerlaan 4
8400 Oostende

info@economischhuis.be
059/24 23 00