Subsidiëring initiatieven stedelijk middenstandsbeleid - algemeen

Subsidiëring initiatieven stedelijk middenstandsbeleid - algemeen

Het Economisch Huis Oostende wil voorzien in een tegemoetkoming voor de verenigingen van handelaars via een financiële impuls voor activiteiten die het economisch weefsel van het werkingsgebied van de desbetreffende handelaarsvereniging bevorderen voor zover binnen de perken van de daartoe op het budget van het Economisch Huis goedgekeurde en beschikbare kredieten. Regelgeving zie onderstaand reglement: Algemeen reglement inzake subsidiëring van initiatieven in het kader van het stedelijk middenstandsbeleid.

Voorwaarden

Verenigingen van handelaars komen in aanmerking behalve deze die vallen onder het reglement inzake de ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedelijk middenstandsbeleid voor de grote handelaarsbonden van het centrum.

Specifieke acties, gerichte promotionele activiteiten, concrete projecten en commerciële campagnes die de aantrekkingskracht van de handelscentra verhogen en gericht zijn op een breed publiek kunnen in aanmerking komen voor een eventuele tegemoetkoming. Dit ten belope van de helft van de kosten van een (de) actie(s)/project(en)/activiteit(en)/commerciële campagne(s) met een maximum van 10.000,00 EUR per werkingsjaar. Er kan rekening gehouden worden met eventuele winsten dewelke in mindering worden gebracht.

De actie/project/activiteit/commerciële campagne waarvoor een aanvraag wordt ingediend dient de aantrekkingskracht van het economisch weefsel te verhogen binnen het werkingsgebied van de vereniging van handelaars, gericht te zijn op een breed publiek en mogen niet indruisen tegen het gevoerde stedelijke beleid inzake middenstand en lokale economie.

Procedure

Het indienen van de aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via onderstaand formulier.

De aanvraag moet worden ingediend vóór de eigenlijke actie/project/activiteit/commerciële campagne plaatsvindt. Het Economisch Huis beslist binnen de maand na indiening van de aanvraag of de eigenlijke actie/project/activiteit/commerciële campagne in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

De aanvraag moet vergezeld gaan van volgende documenten :

  • Een concrete beschrijving van de actie/project/activiteit/commerciële campagne, rekening houdend met de in het reglement vermelde criteria;
  • De omschrijving van de vereniging van handelaars, desgevallend gepaard gaand met een uittreksel van de statuten;
  • Een motivering van de actie/project/activiteit/commerciële campagne met een duidelijke verwijzing naar de elementen die tussenkomst kunnen verantwoorden;
  • De gedetailleerde begroting van het project met een opgave van de geraamde inkomsten en uitgaven gepaard gaand met, indien reeds eerder georganiseerd de afrekening ervan van het voorgaand kalenderjaar;
  • Het dagboek en de jaarrekening van het laatst gekende boekjaar kan opgevraagd worden.

In alle communicatie omtrent de actie/project/activiteit/commerciële campagne waaromtrent wordt tussen gekomen dient er verplicht vermeld te worden dat dit mede mogelijk gemaakt werd door het Economisch Huis Oostende. Het logo van het Economisch Huis Oostende dient steeds voldoende zichtbaar in deze communicatie te worden meegenomen.

Binnen de 90 dagen na afloop van de actie/project/activiteit/commerciële campagne dient de aanvrager een volledig stavingsdossier in te dienen met de verantwoording van de inkomsten en de uitgaven. Het dossier dient minstens de volgende stukken te bevatten:

  • Stavende stukken die de uitvoering van actie/project/activiteit/commerciële campagne illustreren;
  • De stavende stukken van de inkomsten en uitgaven van het kalenderjaar waarin de actie/project/activiteit/commerciële campagne valt gekend tot op het ogenblik van indiening van het stavingsdossier zoals facturen, rekeninguittreksels, andere subsidiebeslissingen, kasticketten (niet-limitatief).

Regelgeving

Zie reglement subsidiëring initiatieven stedelijk middenstandsbeleid.