Subsidiëring initiatieven stedelijk middenstandsbeleid - grote handelaarsbonden centrum

Subsidiëring initiatieven stedelijk middenstandsbeleid - grote handelaarsbonden centrum

Het Economisch Huis Oostende wil specifieke ondersteuning verlenen aan de grote handelaarsbonden van het centrum van de stad, dit omwille van hun omvang, de grootte en gelet op hun werkingsgebied (waar binnen het beleid van de stad reeds bijzondere aandacht aan wordt geschonken gelet op de economische impact gelieerd aan de ligging van dit werkingsgebied). Het Economisch Huis wenst deze ondersteuning vorm te geven aan de hand van een tussenkomst in de werkingskosten. Regelgeving zie onderstaand reglement: Reglement inzake de ondersteuning van initiatieven in het kader van het stedelijk middenstandsbeleid voor de grote handelaarsbonden van het centrum.

Voorwaarden

Grote handelaarsbonden wiens werkingsgebied binnen het centrum van de stad Oostende ligt.

De steunmaatregel bedraagt maximaal de helft van de werkingsmiddelen van de handelaarsbonden. Deze is bovendien beperkt tot 5.000 EUR per werkingsjaar. Eventuele winsten van het werkingsjaar kunnen in mindering gebracht worden.

Een vereniging van handelaars dient cumulatief te voldoen aan de volgende voorwaarden om beschouwd te worden als een grote handelaarsbond:

  • De rechtsvorm is een vereniging zonder winstoogmerk;
  • De vereniging telt minstens 150 leden;
  • De leden zijn handelaars gevestigd in de zone centrum.

Procedure

Indien een raming van de werkingskosten wordt ingediend bij de aanvraag, kan het Economisch Huis overgaan tot uitbetaling van een voorschot ten belope van 50% van de ingediende raming. Bij deze raming dient ook een overzicht gevoegd te worden van de werkingskosten van het vorige werkingsjaar samen met een kopie van het dagboek en de jaarrekening van het laatst gekende boekjaar. De raming in het kader van de aanvraag voor een voorschot dient uiterlijk bezorgd te worden voor 31 mei van het werkingsjaar waarop het aangevraagde voorschot betrekking heeft.

Indien er geen voorschot aangevraagd werd of om het eventuele saldo aan te vragen dienen volgende documenten minstens voorgelegd te worden:

  • De korte omschrijving van de vereniging van handelaars desgevallend gepaard gaand met een uittreksel van de statuten. Deze omschrijving omvat met name een korte bespreking van de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
  • Alle stavende stukken van alle inkomsten en uitgaven van het werkingsjaar waarop het verzoek betrekking heeft. Dit a.d.h.v. facturen,betalingsbewijzen, bankuittreksels en andere subsidiebeslissingen (niet limitatief).

De stavingsstuken moeten uiterlijk bezorgd worden op 31 januari van het eerstvolgende werkingsjaar. De begunstigde dient tevens voor 30 juni volgend op het kalenderjaar waarop de tussenkomst betrekking had, de (jaar)rekening over te maken en indien van toepassing de balans.

Regelgeving

Zie reglement subsidiëring initiatieven stedelijk middenstandsbeleid - grote handelaarsbonden centrum