Economisch Huis Oostende zet eerste half miljoen in voor steunmaatregelen lokale economie

02/04/2020 - 13:16

“De strijd tegen het coronavirus treft ook de Oostendse economie. De dynamiek bij onze ondernemers is de afgelopen weken onnavolgbaar geweest, waarvoor ik enkel en alleen maar mijn diep respect en medeleven kan betuigen. Om een extra duwtje in de rug te kunnen geven voor een aantal urgente financiële situaties, zal ongeveer een eerste half miljoen euro worden vrijgemaakt door het Economisch Huis Oostende”, kondigt voorzitter en schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn aan.

Het Economisch Huis Oostende benadrukt dat dit een eerste stap is voor een aantal urgente zaken. Het is dus niet uitgesloten dat er in samenwerking met Stad Oostende verdere herstelmaatregelen kunnen komen. Naast het verschaffen van veel informatie en verschillende updates rond de coronamaatregelen, heeft het Economisch Huis de afgelopen dagen vooral bijstand, begeleiding en hulp geboden aan getroffen zelfstandigen. Nu zal ook extra financiële steun voorzien worden.

“Nu er meer geweten is over de bovenlokale steunmaatregelen, kan het lokale bestuur voor een aantal zaken op korte termijn eveneens een rol spelen. En dat zal het dan ook doen. Het is evident dat het Economisch Huis Oostende op langere termijn zijn verantwoordelijkheid zal blijven opnemen in functie van herstel, eens deze crisis overwonnen is. Daarbij zal het verdere verloop moeten tegemoet gezien worden”, vervolgt Charlotte Verkeyn.

Het Economisch Huis Oostende zal het huidig vrijgemaakte bedrag voorlopig inzetten op drie fronten:

De overname van de kost van de garantie (fee) voor vennootschappen.

Een regeling inzake de water- en energiefactuur voor éénmanszaken in Oostende zonder fysieke vestiging, waarbij de activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend en door de coronamaatregelen gestopt diende te worden.

Ondersteuning van ondernemingen die nog niet in de mogelijkheid waren voldoende reserves op te bouwen.

De insteek is momenteel het helpen voorkomen van al te grote moeilijkheden bij ondernemers die zonder deze crisis nooit in dergelijke situatie zouden zijn terecht gekomen, maar wel moeten geholpen worden. Zoals gesteld, dient verder nog een rol gespeeld te worden in toekomstige relance-maatregelen.

Het eerste front is gericht op ondernemingen en bedrijven die beroep moeten doen op de bovenlokale waarborgregeling omdat zij geconfronteerd worden met een pas aangekochte stock, zonder dat daar inkomsten tegenover staan, maar ondertussen wel een nieuwe stock moeten bekostigen. Het Economisch Huis Oostende zal voor hen de dossierkosten dekken die hieraan verbonden zijn, tot 1.250,00 euro per vennootschap.

Er zijn in Oostende ook een aantal éénmanszaken zonder fysieke vestiging. Omdat het naar voor komt dat men tussen kant en wal dreigt te vallen, terwijl ook zij een ernstige terugval kennen, wordt voor hen een steun uitgewerkt die gelijk loopt met de bovenlokale tussenkomst in de energiefactuur met een maximum van 202,00 euro per maand, gedurende voorlopig twee maanden.

Verder is de uitwerking van een stevig handelsapparaat met kwalitatieve zaken een speerpunt voor het Economisch Huis. Niemand is erbij gebaat om kwaliteitsvolle ondernemingen in moeilijkheden te zien, louter en alleen omdat zij dergelijke crisis niet konden voorzien en hierdoor onvoldoende reserves konden opbouwen. Dit kan het geval zijn wanneer de onderneming zwaar heeft geïnvesteerd of wanneer ze net gestart zijn met hun zaak. Voor hen wordt naar analogie van de steunmaatregel voor innovatieve concepten een tussenkomst voorzien ten bedrage van 500,00 euro per maand, voorlopig voor de duurtijd van twee
maanden.

Er moet in alle gevallen aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo mogen bijvoorbeeld geen betalingsachterstanden bestaan en wordt er ook een plafond toegepast. Het zal dus van belang zijn om zo snel mogelijk de aanvraag in te dienen om binnen de perken van het beschikbaar budget te vallen.
Concreet, hoe zal men deze extra steunmaatregelen kunnen aanvragen?

Indien een onderneming in aanmerking komt voor één van de steunmaatregelen, dienen ze een aanvraagformulier in te vullen. De verschillende aanvraagformulieren vind je terug via deze link. Alle aanvragen moeten ingediend worden voor eind april 2020.