Open oproep nieuw lid Algemene Vergadering vzw Economisch Huis Oostende

10/05/2022 - 09:06

Voor het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 'Economisch Huis Oostende vzw' is de stad Oostende op zoek naar een nieuw lid.

Voor de aanvaarding van een lid categorie B gelden volgende regels:

  • de natuurlijke kandidaat-leden moeten betrokken zijn bij het economisch middenveld
  • organisaties uit het economisch middenveld kunnen een kandidaat voordragen
  • om lid te worden van categorie B moet iedere organisatie of natuurlijk persoon moreel en materieel met de vereniging samenwerken om haar doel te verwezenlijken

De gemeenteraad draagt de kandidaat-leden voor. De algemene vergadering van de vzw beslist over de aanstelling van de voorgedragen leden. De leden van de categorie B dienen geen ledenbijdrage te betalen.

Indien U geïnteresseerd bent om lid te worden van categorie B van vzw Economisch Huis Oostende, gelieve dan uiterlijk 30 mei 2022 uw kandidatuur met motivatie schriftelijk over te maken aan:

Stadsbestuur Oostende
College van Burgemeester en Schepenen
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Graag ook een kopie van uw kandidatuur aan:

vzw Economisch Huis Oostende
Gistelsesteenweg 1C bus 00.01, 8400 Oostende
of via mail aan filip.roelandt@economischhuis.be